09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 20
އިސްލާހުކުރަން މިއީ ރަނގަޅު ވަގުތެއް: ފާއިޒް

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އޮނިގަނޑަށް ނުފެތި، ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން މިއީ ރަނގަޅު ވަގުތެއް ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 27
ޓެރަރިސްޓުން؟ ހަގީގަތުގައި ވެސް ޓެރަރިސްޓުންތަ؟

އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެރަރިސްޓުން އުޅޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެ ގައުމުތަކަށް ގޮހެވެ. ބައެއް މީހުން އެ ގައުމުތަކުގައި މަރު ވެސް ވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 4
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މުސާރަ ކަނޑާލުމަކީ ދޭ އަނިޔާއެއް

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން...

April 03, 2018 13
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދަށް މުސާރަ ނުލިބޭނެ

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 6
އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ގޭބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ރިޝްވަތާއި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު ނާސިރާ ގޭބަންދުން މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 39
ޖިނާއީ ތުހުމަތެއް އޮތުމަކުން އަމުރުތައް ބާތިލެއް ނުވާނެ

ފަނޑިޔާރަކާ މެދު ޖިނާއީ ތުހުމަތެއްކުރެވޭ ކަމަށް ބުނުމަކީ، އެ ފަނޑިޔާރުން ނެރުއްވާ އަމުރުތައް ގޯސް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ...

March 27, 2018 50
އަމުރު ނެރުނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން: ދައުލަތް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި އަމުރު ނެރުނީ އެ ކޯޓުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށް އޮޅުވާލައިގެން...

25 މާޗް

March 25, 2018 9
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ސިޔާސީ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 50
އުޅެނީ އެތެރޭގެ ކަމެއް، ހައްލުކުރާނީ ދިވެހިން:ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އުޅެނީ ދިވެހިންގެ އެތެރޭގެ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެކަން ހައްލު ކުރާނީ ވެސް އެތެރެ އިން ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 8
ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ތަކެތި ނުލިބޭ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކުރި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރި ބޭފުޅުން މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު ކުރިއިރު، ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށް ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ އާއިލާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 37
"ފާއިޒުގެ ދުއާ އަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިންސާފު ލިބުން"

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާ އެކު އެންމެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކަށް ވާނީ، އޭގެ ކުރިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނެވި އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިނެވެ. އިންތިގާލީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަން އަބްދުﷲ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ދާއިމީ ސުޕްރީމް ކޯޓު އެކުލަވާލިއިރު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކީ ފާއިޒެވެ. ފާއިޒް...

20 މާޗް

March 20, 2018 10
އަލީ ހަމީދާއި އިލްހާމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހްމަދު ޝަރީއަތްތައް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު މުއްދަތު ދީފި އެވެ.

March 20, 2018 8
ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މައުމޫން ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އިތުރުން ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ ބަންދުގެ...

March 20, 2018 13
ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ބޭރުގެ އަތެއް ނުވޭ: މުންދު

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އަމުރެއް ނެރެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކަށް ރިޝްވަތުދިނުމުގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއް އަދި އެހެން އެޖެންސީއެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ސްރީ...

17 މާޗް

March 17, 2018 12
އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު ނާސިރާ 15 ދުވަހަށް ގޭ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

March 17, 2018 100
ކުއްލި ހާލަތަށް ފަހު ވެސް ލީޑަރުން މިނިވަނެއް ނުވާނެ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުނު ނަމަވެސް އެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުން މިނިވަން ނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު...

15 މާޗް

March 15, 2018 2
އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު ނާސިރާ ގޭބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

March 15, 2018 12
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދު ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ދޫކޮށްލުމަށް އެމެރިކާގެ ބާ އެސޯސިއޭޝަނުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިއްޔެ ގޮވާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 20
ނާސިރާ ހައްޔަރުކުރީ އޮޕަރޭޝަނެއްކުރަން ތައްޔާރުވަނިކޮށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު ނާސިރާ ހައްޔަރުކުރީ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެެއް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 28
ބިލު ހުށަހެޅީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅެން ނެތީމަ

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅެން ނެތީމަ ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 26
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ޕީޖީން ގޮތެއް ނުނިންމާ

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހެކި ނައްތާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 14
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އާ ތުހުމަތެއް، ތަހުގީގު ފަށައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު، ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގު ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން މިރޭ ވިދާޅުއްވެއްޖެ އެވެ.

March 01, 2018 95
"އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދު ވަކިކުރަން ޖެހޭ"

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ...

March 01, 2018 44
ފުލުހުންނަށް ސުވާލެއް: ހޯދި ކިތާބީ ހެކި ކޮބާ؟

"ބަޣާވާތަކުން" ސަރުކާރު ވައްޓާލަން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން އުޅުއްވި ކަމުގެ ކިތާބީ ހެކި ހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނުމަށް ފަހު، ހެކި ނައްތާލުމުގެ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 80
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަންފޮނުވައިފި

"ބަޣާވާތް"ކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މައްޗަށް، ހެކި ނައްތާލުމުގެ ދައުވާ ކުރަން މިއަދު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 33
"ބަޣާވާތާ" ގުޅޭ ބައެއް މައްސަލަތައް ޕީޖީއަށް ފޮނުވަނީ

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ބައެއް މައްސަލަތައް މި ހަފުތާގައި ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 8
ޑިރެކްޓަރުން ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ސްޓީލް ހާޑްވެއާ

ސްޓީލް ހާޑްވެއާގެ ޑިރެކްޓަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތައް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 19
"ފަނޑިޔާރުން ރަހީނުކޮށްގެން ޖުޑީޝަރީ މިނިވަނެއްނުވާނެ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ރަހީނުކޮށް، ކޯޓުތައް އަސްކަރީ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްގެން ޖުޑީޝަރީ މިނިވަން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހުކުރުމުގައި ހުރިހާ ވަކީލުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ގާނޫނީ ވަކީލް ޝާހީން ހަމީދު މިއަދު ގޮވައިލައްވައިފި އެވެ.