17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 77
ފަނޑިޔާރުން ގަތް މުދަލުގެ މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ: ޝިއާން

މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވަޑައިގެން، ބައްލަވައިގަތް މުދާތަކަކީ ކޮބައިކަން އެ ގައުމުތަކުން ހާމަކޮށް ދިނުމަށް ރާއްޖެ އިން އީޔޫ އާއި ބެލްޖިއަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު ޝިއާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 24
"މައުމޫން ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅު ކަމަށް"

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖަލަށް ވަޑައިގެންނެވި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 36
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންނާ މުއިއްޒު ބައްދަލުކޮށްފި

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ،...

February 14, 2018 7
މައުމޫން، ފާރިސް އަދި ނަދީމަށް ސުވާލެއް ނުކުރޭ

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުން، ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏަސް، އެ މައްސަލާގައި...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 39
2.4 މިލިއަންގެ ޑޮލަރުގެ މަންފާ އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް

ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަންފާއެއް، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 87
ބަޣާވާތުގައި މުހިންމު އެއްޗަކީ ކަޅުފޮށި: އަބްދުއްރަހީމް

ސުޕްރީމު ކޯޓުން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަމުރެއް ނެރެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ގެންނަން އުޅުނު "ބަޣާވާތު"ގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކަށްވީ ކަޅު ފޮށި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 172
"އަލީ ހަމީދުގެ ދަބަހަކުން 3.4 މިލިއަން ފެނިފައިވޭ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

February 11, 2018 3
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ދޫނިދޫއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު ދޫނިދޫއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 1
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު ނާސިރާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

February 07, 2018 8
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުން ވަނީ "ފްރޭމްކޮށްފައި":އިދިކޮޅު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 16
ފަނޑިޔާރުން ހަނު ތިބޭތީ އަޒުމިރަލްދާގެ ސުވާލުތަކެއް!

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ މާއްދާތަކެއް ސަސްޕެންޑްކޮށް، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިރު ވެސް ފަނޑިޔާރުން އެއްޗެއް ނުބުނެ ތިއްބަވަނީ ކީއްވެތޯ ވިދާޅުވެ، ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު އެހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް ސުވާލުތަކެއް މިއަދު ކުރިމަތި ކުރައްވައިފި އެވެ.

February 06, 2018 6
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ އަދިވެސް ބައްދަލު ނުކުރެވޭ: ހިސާން

ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރޭ ހައްޔަރުކުރި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަކީލުންނަށް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް އެބޭފުޅުން މިއަދު...

February 06, 2018 18
މިއީ ޖުޑިޝަރީން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތެއް: ރައީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުތަކެއް ނެރެގެން މުޅި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލައި ޖުޑިޝަރީން ބޭނުންވީ ބަޣާވާތެއް ގެންނަން ކަމަށާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރަން ޖެހުނީ އެއީ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 4
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިންގީ އުދުވާނީ ހަމަލާއެއް؛ ނިހާން

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ހިންގާފައިވަނީ ހުތުރު އުދުވާނީ ހަމަލާއެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

February 05, 2018 5
ފްލެޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެ: އާއިލާ

މާލޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ކޮމާޝަލް ހައުސިން އެޕާޓްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް ހޯއްދަވަން ރިޝްވަތުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 18
އަލީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ: ޕީޕީއެމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ޕީޕީއެމުން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

February 04, 2018 13
ހައްޔަރުކުރާކަށް ނޫޅޭ، އިސްތިއުފާ ދޭކަށް ހުށައެއްނާޅާ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރު ކުރަން އަދި އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ވެސް ސަރުކާރުން ހުށަނާޅާ ކަމަށް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުން ވާހަކަ ދެއްކެވި...

16 ޖުލައި

July 16, 2017 6
އަލީ ހަމީދު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކުރި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 1
ޖޭއެސްސީ އަށް ރައީސަކު އައްޔަން ކުރުން މިރޭ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް މި ރޭ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

July 10, 2017 4
އަލީ ހަމީދުގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 10, 2017 30
އަލީ ހަމީދުގެ ބަދަލުގައި ޖޭއެސްސީއަށް އަރީފް

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޝަނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް،...

08 ޖުލައި

July 08, 2017 10
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން އަދިވެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 4
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އޮފީހުގައި މިއަދު ހަވީރު އިންނަވަނިކޮށް އަނބުރައިގަނެގެން، ކުއްލި ހާލަތުގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 27
އަލީ ހަމީދުގެ އުމުރު ހަގު ކުރި މައްސަލަ ޕީޖީ އަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އުމުރު ހަގު ކުރައްވައި އައިޑީ ކާޑު ބަދަލުކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހަށް ސިޓީއެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 33
އަލީ ހަމީދު އުމުރު ހަގުކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ނުބެލި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އުމުރު ހަގު ކުރައްވައި އައިޑީ ކާޑު ބަދަލުކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ނުބަލައި، އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހެޅުމަށް އޭސީސީން އަންގާފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.