05 މާޗް

March 05, 2020 3
ގޯނާ ހުއްޓުވަން ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު މުހިންމު: ރައީސް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 34
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ގިނަ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ އަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުން ގިނަ ގައުމެއް ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 1
ފިޔަވަތީގައި މެޑިކަލް ޔުނިޓެއް ހަދައިފި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މިއަދު މެޑިކަލް ޔުނިޓެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 18
ޒެނީޝާގެ އީދު ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނާއެކު

ދައުލަތުގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ކުދިންނާއެކު، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ އިއްޔެ އީދު ފާހަގަކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 2
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިން ރަންގަލީގައި ތަމްރީންކުރަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ކުދިންނަށް ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުން އިންޓާންޝިޕް ފުރުސަތު ދޭން ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 6
ޒެނީޝާ އިންނެވިކާރު އެކްސިޑެންޓުވެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޒެނީޝާ އިންނެވި ކާރެއް އެކްސިޑެންޓުވެ މީހަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 36
ރާއްޖޭގައި އަންހެނަކަށް ނުވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ: ޒެނީޝާ

ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް އަދާނުކުރެވޭނެ ވަޒީފާއެއް، ނުކުރެވޭނެ ކަމެެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 7
"ހައްގުތައް ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރޭ"

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިހާރު އެކުލަވާލަމުން އަންނަ ނެޝަނަލް ހިއުމަންޓް ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ ސަބަބުން ވެސް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 5
ޑިސެބިލިޓީ އެމްބެސަޑަރުންނަށް ތިން މީހަކު އައްޔަންކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ހައްގުގައި، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގުޑްވިލް އެމްބެސަޑަރުންގެ ގޮތުން ތިން ބޭފުޅަކު މިއަދު...

December 03, 2017 1
ސައިން ލެންގްއޭޖް ކޯސްތައް ރަށްރަށުގައި ހިންގަނީ

އަޑުއިވުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކައި ރަށްރަށުގައި ސައިން ލެންގްއޭޖް ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 2
"ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ އިގުތިސާދީ ގެއްލުމެއް"

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީ ގެއްލުން ވެސް ލިބޭ ކަމަށާއި އެފަދަ އަނިޔާތަކުން ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކުރަން ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 25
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް ބޭފުޅަކު

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އިއްޔެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 23
ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފުދެއް އދ. އަށް

އދ. ގެ 72 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފްދެއް އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ފުރައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 4
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މަހާސިންތާއެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެ ކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަހާސިންތާއެއް ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 13
ޒެނީޝާ އީދު ފާހަގަކުރެއްވީ ކުޑަކުދިންނާއެކު ސިނަމާގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު، ފިޔަވަތީގައި އުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާ އެކު، ސިނަމާގައި ފިލްމު ބެއްލެވުމުގައި ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ހޭދަކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 8
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 157 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 5
ޑިސްއެބިލިޓީ އެވޯޑު 15 ފަރާތަކަށް ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މީހުންނާއި އެ ދާއިރާއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު އެވޯޑު ދީފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016
ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 1
ފަސް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 12
ޒެނީޝާ އީދުފާހަގަކުރީ ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނާއެކު

އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުޑަކުދިންނާ އެކު އާ ޖެންޑަ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 1
ފަސް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދަން ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ސަރުކާރުގެ ފަސް މިނިސްޓްރީއަކަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.