18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 7
އެލްޖީއޭ އިން އުޅުނީ ސިޔާސީ ނިޒާމު ނައްތާލަން: ކޮމިޓީ

ގާނޫނުން ލިބިދީފައި ނުވާ ބާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިދިޔަ ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރީ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ނިޒާމު ނައްތާލަން ކަމަށާއި އެކަން ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 26
އަޒްލީން ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 32
އަޒްލީން ވާދަކުރައްވާތީ، ޕީޕީއެމުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހްމަދު ހުޅުމާލެ ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަން ނިންމެވުމުން ޕީޕީއެމުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 11
"ނަތީޖާ ބަދަލުވާ ކަމެއްނެތް ކަމަށް އަޒްލީން ވިދާޅުވި"

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސްވެރިން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށް، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 57
"ޒުވާނުން" ޓެގް އެޅުވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު

ޒުވާނުން ޒިންމާދާރުވެ، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ މީހުންގެ ފައިގައި ޓެގު އެޅުވުމުގެ ބޭނުން ކެނޑިއްޖެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 61
ވެރިކަން ކުރުމުގެ ގާބިލް ކަމެއް އިބޫގެ ނެތް: އަޒްލީން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ވެރިކަން ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތް ބޭފުޅެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 3
ދިވެހި ބަހުން ހިދުމަތްތައް ހޯދޭނެ އެޕެއް އުރީދޫން

ދިވެހި ބަހުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ސެލްފް-ކެއާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އުރީދޫން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 39
އިބޫ ހޮވިއްޖެނަމަ ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެންނާނެ: އަޒްލީން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ، އޭނާގެ ނައިބަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންނަވައި އެމަނިކުފާނަށް ވެރިކަން ދިނުމަށްޓަކައި އިބޫ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 47
ފުލުހުންގެ މިއަށް ވުރެ މިނިވަން ޒަމާނެއް ނާދޭ:އަޒުލީން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ މިއަށް ވުރެ މިނިވަންކޮށް އޮތް ޒަމާނެއް ނާންނަ ކަމަށް، ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒުލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 1
އިންޓަނޭޝަނަލް ހަލާލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި ބާއްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހަލާލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 2
ރައީސް، ސައޫދީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ޕްރިންސް އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު ބިން ނާއިފްއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 11
ސައުދީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޕްރިންސް އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު ބިން ނާއިފް، ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 31
ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އުވާލާ ނިޔަތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އުވާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުޅޭ ސަބަބާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއް ސުއޫދަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން ރޭ...

June 12, 2018 75
ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު...

03 މެއި

May 03, 2018 25
"ކިޔެވި އެއްޗެއް ފުލުހުން އަމަލީގޮތުން ދައްކަން ވާނެ"

ފުލުހެއްގެ ޔުނިފޯމްގައި ހުރެ ޑިގްރީއެއް ހާސިލް ކުރުމަކީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށާއި ކިޔެވި އެއްޗެއްގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފައި އަމަލީ މައިދާނުގައި ނަމޫނާ ފުލުހެއްކަން ދައްކުވައި ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 27
އަރީފް މަސައްކަތް ކުރީ ވަކިމީހަކަށް ވެރިކަން ހޯދައިދޭން

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ވަކި މީހަކަށް ވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 14
ނާޖާއިޒު ބޭނުންތައް ފުއްދައިދީގެން ނުވާނެ: އަޒްލީން

ވަކި ބައެއްގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުން އިޖާބަދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަޒްލީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 20
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހަދައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ ދަރިވަރަކު ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހެދި ޕީއެޗްޑީ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 3
އެޑިޓަރުންގެ އާ ޝަރުތުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ޝަރުތު ހަމަނުވާ ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ އެޑިޓަރުންގެ ޝަރުތުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށް އެޑިޓަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 17
ހިޔާ މަޝްރޫއުން ފުލުހުންނަށް 300 ފްލެޓް ދެނީ

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުގެ ފުލުހުންނަށް 300 ފްލެޓް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 6
ޖަލާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ހޯމް މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކޮށްފި

ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ހާލަތާއި މުޒާހަރާތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުށަހެޅުމަށް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.