07 މާޗް

March 07, 2018 53
"ޔާމީން ފަދަ ވެރިއަކު ލިބުމުން ޝުކުރު ކުރަން ޖެހޭ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަދަ ވެރިއަކު ދިވެހި ގައުމަށް ލިބުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް ޝުކުރުވެރިވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 8
އަދީބަށް އިހުމާލެއް ނުވޭ، ހުރިހާ ފަރުވާއެއް އެބަދޭ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އިން މަހްރޫމް ނުކުރާ ކަމަށާއި ރާއްޖެ އިން ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ފަރުވާއެއް ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 29
ގައިދީންނަށް ބޭރަށް ނުދެވޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ މީހުން، ތަފާތު ބަހަނާތައް ދައްކައިގެން ބޭސްފަރުވާއަށް ދެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި ދިވެހި ސަރުކާރު އޮންނާނީ "ނިކަން ރަނގަޅަށް ވިސްނައިގެން" ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 22
ކައުންސިލަރުންގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ

ލޯކަލް ކައުންސިލަރުން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ނަމަ، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ބާއްވާ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 71
ގާސިމް ވަނީ ގަވައިދާ ޚިލާފުވެފައި: އަޒްލީން

ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުމަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށާއި ގާސިމް ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 18
ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާ ޖަލްސާ މާދަމާރޭ

ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޖަލްސާ މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 11
ޖުމްހޫރީ ރަންޔޫބިލް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އަންނަ އަހަރު 50 އަހަރު ފުރޭތީ އެ މުނާސަބަތު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 28
މެމްބަރުންނަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންތައް ބަލަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރުންނާއި މިހާރުގެ މެމްބަރުންނަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުފައްދަވާފައިވާ ސްޓޭޓް އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 12, 2017 25
އެފްޕީއައިޑީ އާއި އެއާ މޯލްޑިވްސްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓްސް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް (އެފްޕީއައިޑީ)ގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ އާއި 1999 ގައި އެއާ މޯލްޑިވްސް ބަނގުރޫޓުވި...

October 12, 2017 32
ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 13 ބިލިއަނަށް

ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ އަދި ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 13.5 ބިިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 6
14 ކައުންސިލަކަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މާލީ އެހީ ދީފި

ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އިޖުތިމާއީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީން 14 ކައުންސިލަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން މިއަދު ދީފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 15
މާރާމާރީތައް ކުރިއަށް، އަދިވެސް ޓެގެއް ނޭޅުވޭ!

ސިލްސިލާ މާރާމާރީތައް އަދިވެސް ކުރިއަށް ދާއިރު ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިންގެ ފައިގައި ޓެގް ނޭޅުވި ދިގުލައިގެން ދާން ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 104
"އަމާންކަން ގާއިމްކުރަން އޮޕަރޭޝަން ވަރުގަދަކޮށްފިން"

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވައި، އަމާންކަން ގާއިމްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މިހާރު ވަރުގަދަކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 9
16 މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގު އަޅުވަން ފުލުހުން އެދިއްޖެ

މޮނިކޮން އަމުރުގެ ދަށުން، ބޮޑެތި ތުހުމަތު ކުރެވޭ 16 މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގު އަޅުވައި ދިނުމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 33
މިހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޓެގް އަޅުވާނަން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

މޮނިކޮން އަމުރު ނުވަތަ މޮނިޓަކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވަން މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަޒްލީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 61
ގާސިމާ މެދު ނުބައި ނިޔަތެއް ނެތްކަން ސާފު: އަޒްލީން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމުގައި، ސަރުކާރުގެ ނުބައި ނިޔަތެއް ނެތް ކަން މިހާރު ސާފުވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 13
ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން އަޒްލީނާ ބައްދަލުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ އިންތިޒާމުތައް އަވަހަށް...

August 29, 2017 93
ރައީސަށް މެސެޖެއް ދެއްވަން ގާސިމް އެދިވަޑައިގަތް

މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް "ޚާއްސަ އެދިވަޑައިގަތުމެއް" ދަންނަވަން ވިދާޅުވި ކަމަށް...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 67
ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އަޒްލީން، ގާސިމް އަރިހަށް

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދާއި ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 31
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ ކަންތައްތައް އަވަހަށް ހަމަޖައްސަން އަންގައިފި

ޖަލުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކަންކަން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 54
ކަސްޓަމްސް އަކީ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް: އަޒްލީން

ކަސްޓަމްސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރާ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 13
ފުލުސް މީހާގެ ހާލު ބަލަން މިނިސްޓަރުން އައިޖީއެމްއެޗަށް

ކ. މާފުށީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ފުލުސް މީހާގެ ހާލު ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ބައްލަވާލައްވައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 143
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއް: އދ

ރާއްޖޭގައި އަލުން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަކީ ހެދޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހަކަށް ވާނެ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ އެނިސް ކަލަމާޑް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.