24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 34
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ނޫޅޭ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ!

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ނޫޅޭ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރާގެ ގޮތުގައި 62،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ މައްސަލައެއް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ފެންމަތިކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 6
އެވިޑްގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ރެކްޓާއަކަށް ޑރ. ސުނީނާ

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ރެކްޓާއަކަށް ޑރ. ސުނީނާ ރަޝީދު މިއަދު ހަަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 19
މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ކުރިން އެ ރިޕޯޓެއް ނެތް: ޒިޔާދު

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓް މިހާރު އެ އޮތް ފެންވަރުގައި ކުރިން ނުނެރޭ ކަމަށާއި އޭރު އެ މައުލޫމާތު ލިބުނު ނަމަ އޮންނާނީ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާފައި ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 14
ޒިކްރާ މިސްކިތް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަނީ

ޒިކްރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ހަދަން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަން އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން ލަފާދީފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 12
ފައިސާ ދިނަސް، ޒިކުރާ މިސްކިތް ނުފެށި ލަސްވަނީ!

އޮފީސް ބައިތަކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޒިކުރާ މިސްކިތް ހަދަން މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައި ވިޔަސް، އެ މަސައްކަތް ނުފެށި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނެތުން ކަމަށް "މިހާރަ"ށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 43
ދީނީ ޗެނަލް ހަދަން ދިން ފައިސާތަކެއް ވަނީ "ގެއްލިފަ"

ދީނީ ޗެނަލެއް ހަދަން ޒަކާތު ފަންޑުން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އަށް ދިން ފައިސާއިން ބަޔަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގިފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 23
ވަގުފް ބިނާ ކުއްޔަށް ދީފައި ވަނީ ގެއްލުންވާ ގޮތަށް

މިސްކިތްތަކަށް ހަރަދު ކުރަން އުފައްދާފައިވާ ވަގުުފް ފަންޑުންނާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ބިނާކޮށްފައިވާ ވަގުފް ބިނާ "ދާރުލް އީމާން" ކުއްޔަށް ދީފައި ވަނީ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 34
"ޒަކާތުގެ ނިޒާމަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބަޔަކު އެބަ އުޅޭ"

މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް މާތް ﷲ ވާޖިބު ކުރައްވާފައިވާ ޒަކާތުގެ ނިޒާމަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ބަޔަކު އެބަ އުޅޭ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 56
އިމާމުންނާ ހެދި، މިސްކިތަށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވޭ

އިމާމުންގެ ފަރާތުން ބައެއް ފަހަރު ފެންނަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން، މިސްކިތްތަކަށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވަމުންދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 31
50 ޓަނުގެ ކަދުރު ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީން ހަދިޔާކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދޭން ނިންމި ކަދުރު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 24
ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރިއަށް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

އޮފީސް ބައިތަކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރި އަށް ހަދަން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 21
ފަތުވާތައް ފިތުނައަށް ވެގެން ނުވާނެ: މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު

އިސްލާމް ދީނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރޭ ފަތުވާތަކަކީ ފިތުނައަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 4
ފަތުވާމަޖިލީހުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ދީނީ ފަތުވާ މަޖިލީހުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 58
28 ރޯދަ ހިފާފައި އީދުކުރުން ހުއްދައެއް ނޫން: ޝަހީމް

ރޯދަ ހިފަން ފެށުމާއި އީދުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ އެމީހަކު ހުރި ގައުމެއްގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި 28 ރޯދަ ހިފުމަށް ފަހު އީދުކުރުން ހުއްދަ ނުވާނެ...

June 15, 2018 69
"އީދު ކުރަން އެންގީ ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް"

އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށް މިއަދަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ މިއަދު އީދުކުރަން ލަފާދިނީ ހަމައެކަނި ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު...

28 މެއި

May 28, 2018 27
މުދަލު ޒަކާތް ދައްކާ މީހުން ނިސްބަތުން މަދު:މިނިސްޓަރު

ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ސަމާލުކަން ދިން ނަމަވެސް، މުލަދު ޒަކާތް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން އަދިވެސް މަދު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު...

May 28, 2018 8
ގުރުއާން ތަފްސީރުގެ ފޮތެއް ދިވެހި ބަހުން ނެރެނީ

ގުރުއާން ތަފްސީރުގެ ފޮތެއް ދިވެހި ބަހުން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 23
ޔުނިވާސަލުން އިމާރާތްކުރި ޒިޔާރަތް މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޒިޔާރަތް މިސްކިތް ތަޅާލުމަށް ފަހު ޔުނިވާސަލް އެންޓާޕްރައިސަސްގެ ހިލޭ އެހީގައި އެޅި ތިން ބުރީގެ ރީތި މިސްކިތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 12
ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ކުވެއިތަށް

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 1ވަނަ ކުވެއިތުން ވާދަކުރި އަބްދުﷲ ހައްޔާތު ހޯދައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 7
ހުޅުމާލޭގައި ވަގުތީ މިސްކިތަކާއި މަސްމާރުކޭޓެއް

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުތީ މިސްކިތަކާއި ދާއިމީ މަސް މާރުކޭޓެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

May 16, 2018
އެމްއޭސީއެލްގެ ރޯދަ ހަދިޔާއަށް އެޕްލިކޭޝަނެއް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މި ރޯދަ މަހާ ގުޅުވައިގެން ދީނީ ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ލިބޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް އިއްޔެ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 11
ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 98
ދީން ކުރިއެރުވުމުގެ އެވޯޑެއް ރައީސް ޔާމީނަށް

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތައް ކުރިއަރުވައި ސައްހަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައިދިއުމާއި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމް އިން ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.