31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 15
ވައިޖެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ދައުލަތަށް ބައިގަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ވައިޖެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު) ރޭ އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 12
އާސިމްގެ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަނީ ފުލުހުން: ޝާހިދު

ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް އޮފީހުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުންދަނީ ފުލުހުން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 15
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް އިންކާރު ކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާ ކުރި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް އިންކާރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 69
"އާސިމަށް ޖިންސީފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު، އިސްތިއުފާދީ"

އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމަށްކަން، ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ހާމަކުރައްވައި، މިނިސްޓަރު އާސިމްގެ އިސްތިއުފާ އަށް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒުވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފޮރިން...

October 07, 2018 3
އާސިމާއި މަސީހާ ޔޫކޭގެ މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފޮރިން އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މާކް ފިލްޑް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުއާ މިއަދު ބައްދަލު...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 4
އިންތިހާބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ސަފީރުންނަށް ދެއްވައިފި

އަންނަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އާންމު މައުލޫމާތުތައް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ މިއަދު ހިއްސާ ކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 29
އީޔޫ އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅާކަށް ނޫޅޭ: ޝިއާން

ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ބެލްޖިއަމަށް ވަޑައިގަތީ، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އުޅޭތީ، ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލުތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ރާއްޖެ އިން އީޔޫ އާއި ބެލްޖިއަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު ޝިއާން މިއަދު ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 22
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ (41 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެހީއެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 9
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން އޯއައިސީގައި ވެސް ކުށްވެރިކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގި ގަތުލު އާންމާ ގުޅިގެން، އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އައިސީ) ގެ ސަމިޓުގައި ވެސް ރާއްޖެ އިން އިޒްރޭލްގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 6
ރާއްޖެ އާއި ކޮންގޯއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން މިރޭ ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 10
ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒޯ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ބަޔަކު ޝަހީދު ކޮށްލި ހާދިސާ ރާއްޖެ އިން މިރޭ ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 10
ރާއްޖެ އަށް ދޭ އެހީ ފުޅާކުރާނަން: ކުވައިތު

ރާއްޖެ އަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ދޭ އެހީ ފުޅާކުރާނެ ކަމަށް ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝެއިހް ހާލިދު ހަމަދު އަލް ސަބާހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ރައީސްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއް ގޮތުން އާސިމް ކުވެއިތަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ކުވެއިތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 24
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހޯދަން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިންގައި

އދ.ގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ ކައުންސިލް ކަމަށްވާ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރިމަތިލާން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، އެކި ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 47
ތަސައްވަރު ކިލަނބުކުރާތީ ޓޫރިޒަމަށް އަސަރުކުރޭ: އާސިމް

ރާއްޖޭގެ ތަސައްވަރު ކިލަނބު ކުރާތީ ޓޫރިޒަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 20
ގާނޫނު ނަގަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރާއްޖެއިން ދީފި

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 16
މަންދޫބުންނަށް ގައުމުތަކުން ދިނީ ފުރަގަސް: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ތިން ގައުމަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި މަންދޫބުންނަށް އެ ގައުމުތަކުން ފުރަގަސް ދީފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 4
ރައީސް ޔާމީންގެ މަންދޫބުންތަކެއް އެކި ގައުމުތަކަށް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެކުވެރި ބައެއް ގައުމުތަކާ ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބުންތަކެއް އެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 1
ޑރ. އާސިމް، ސައުދީ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. ޖުބެއިރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 3
އީޔޫ ވަފުދާ، މިނިސްޓަރު އާސިމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިހާރު ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ އުޅޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ވަފުދާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.