10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 10
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންދޫބެެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 12
ރައީސް ޔާމީންގެ މަންދޫބެއް އިންޑިއާއަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މާދަމާ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 9
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައުވަތަކަށް، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 10
"އެފްޓީއޭއާ އެކު އިންޑިއާގެ ގުޅުމަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ"

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ)ގައި ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އަވައްޓެރި އިންޑިއާއާ އެކު އޮންނަ ގުޅުމަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 19
އެފްޓީއޭ ގައި ޗައިނާއާއެކު ރާއްޖެ ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 10
އޮސްޓްރޭލިއާ ސްކޮލަޝިޕްގެ ލިޔުން 10 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް މި އަހަރު ދިން ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވުނު 10 ދަރިވަރަކަށް އެކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 10
އދ. ގައި ރާއްޖެއިން ޒިންމާ އަދާކުރި: އާާސިމް

އދ.ގެ މެމްބަރު ގައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެ އިން ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 1
އީޔޫގެ ވަފުދުން ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް އިއްޔެ ރާއްޖެ އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހަންމަދު އާސިމާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 15
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ރާއްޖެ ގޮވާލައިފި

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް، ބަރުމާގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 23
ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފުދެއް އދ. އަށް

އދ. ގެ 72 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފްދެއް އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ފުރައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 21
ސުލްހަ ގާއިމްކުރަން ރާއްޖެ ތައްޔާރު: އާސިމް

ގިނަ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ސުލްހަވެރި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރަން ރާއްޖެ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 103
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލީ ވަކި ގައުމެއްގެ ނުފޫޒަކުން ނޫން

ގަތަރާ އެކު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުން ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަނޑާލީ ވަކި ގައުމެއްގެ ނުފޫޒާ ހެދި ނޫން ކަމަށާއި އެ ނިންމުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ދިވެހި...

June 05, 2017 15
ރާއްޖޭން ލަންކާ އަށް ދިނީ ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ރާއްޖޭން ދިނީ 25،000 ޑޮލަރު (385،000 ރުފިޔާ) ކަމަށް ލަންކާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 10
ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު އާސިމް ލަންކާއަށް

ސްރީ ލަންކާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރުު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 24
ޔޫރަޕުން ވިސާ ހޯދުމުގައި ލުއި ގޮތެއް ހޯދަނީ

އީޔޫގެ ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް އިތުރު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހުރި ފަހި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރި

23 މެއި

May 23, 2017 18
ރާއްޖެ އާއި އީޔޫއާ ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ހިމެނޭ ވަފުދާއެކު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބާއްވާ ތިންވަނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 5
މިނިސްޓަރު އާސިމް، ނަވާޒް ޝަރީފާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހައްމަދު ނަވާޒް ޝަރީފާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 12
އިންޑިއާގެ ފޮރިންސެކްރެޓަރީއާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ސުބްރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރު އާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 31
ފަލަސްތީނުގެ ބިމުން އިޒްރޭލު ފައިބަން ގޮވާލައިފި

އިޒްރޭލުން ނުހައްގުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުން ފޭބުމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި ރާއްޖެ އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
ސައުދީ، ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިޔާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމާއި ސައުދީގެ ސަފީރު މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.