09 ޖުލައި

July 09, 2019 105
ތިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުން އުމަރާ އެއްކޮޅަށް!

އެތައް ދިވެހިންނެއްގެ ލޭ އޮހޮރުވާލައި ފިލައިގެން އުޅުނު އަބްދުﷲ ލުތުފީ ރާއްޖެ ނުގެނެވުމުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އިއްޔެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 31
މަންނާނު ވަކިނުކުރަން ނިންމައި ވަޒީފާ ދީފި

ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ފަހު، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައި ހުރި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް، އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް އަލުން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަށް ނުކުތުމުގެ ހުއްދަ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދީފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 19
ތިން މެމްބަރަކާއި އަރީފް ބަންދުން މިނިވަންކޮށްފި

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ތިން މެމްބަރަކާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް މިރޭ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
އަރީފަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 17
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން މަންނާން ވަކިކޮށްފި

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް، އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ފަހު، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން އިއްޔެ އޭނާ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018
އަރީފަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 11
އަރީފް އުޅުނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން: ދައުލަތް

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 3
ރިޔާޒް، އަރީފް، ނަދީމްގެ ޝަރީއަތް ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފާއި ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ބުދަ ދުވަހު ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 27
އަރީފް މަސައްކަތް ކުރީ ވަކިމީހަކަށް ވެރިކަން ހޯދައިދޭން

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ވަކި މީހަކަށް ވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ހޯމް...

April 18, 2018 28
ފުލުހުންގެ އިތުބާރު ވަނީ އާލާކުރަން ޖެހިފައި: ރައީސް

ބައެއް ފުލުހުން އަމަލު ކުރި ގޮތުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު އާލާކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 44
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން އަރީފް ދުރާލައި ތައްޔާރުވި

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީ އަކުން ދޫކުރަން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ އެއް ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް އޭރުގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފް ދުރާލައި ތައްޔާރު ވެފައިވާ ކަމަށް ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 34
އަރީފްގެ ނަސޭހަތް: "ހައްގަކާ ނުލައި ހައްޔަރު ނުކުރޭ"

ހައްގަކާއި ނުލައި މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، ބޭއިންސާފުން އަދަބު ނުދިނުމަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު އަރީފް ފުލުހުންނަށް މިއަދު ނަސޭހަތް ދެއްވައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 5
ކުރީގެ ސީޕީ އަރީފް ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު އަރީފް ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 149
ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަރީފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް ދެންމެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 33
ކުރީގެ ސީޕީ އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި އޭނާ އެއްވެސް ތަނަކަށް ފުރާވަޑައިގަތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 12
ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުކަމުން އަރީފް ވަކި ކުރައްވައިފި

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް މިރޭ މަގާމުން ވަކި ކުރައްވައިފަ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 27
އަރީފް ހުންނެވީ މަގާމުގައި ފުރިހަމަ ބާރާ އެކު: ޕޮލިސް

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް ހުންނެވީ ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރާއެކު އޭނާގެ މަގާމުގައި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 28, 2018 26
ފާރިސްގެ މައްސަލަ ބެލުން ޑީސީޕީ ސައުދީ އަށް

ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހަ މަސްވަންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އިއްޔެ އަނެއްކާ ހައްޔަރުކުރި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 25
ސީޕީމަގާމުން އަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން އަހުމަދު އަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ފުލުހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 19
ކޮމިޝަނަރު އަރީފް ބިއުރޯގެ ހެޑް މަންނާނު ވަކިކޮށްފި

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ބިއުރޯގެ ހެޑް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް، އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް މަގާމުން ދުރުކޮށް އެ ބިއުރޯއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 59
އަރީފާއި ސައުދީގެ މައްސަލައެއް ރައީސް އޮފީހުން ބަލަނީ

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު އަރީފް އާއި ޑެޕިއުޓީ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު ސައުދީއާ ދެމެދު ހިނގި ދެބަސްވުމެއްގެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 9
އަނަސްގެ މަރާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް އާއިލާއާ ހިއްސާކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ ތަހުގީގާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފުލުހުން އޭނާގެ އާއިލާއާ މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި އެވެ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފު މިއަދު ވަނީ އަނަސްގެ ބައްޕަ އަބްދުއްރާފިއުއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.