13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 9
އުމަރު ޒާހިރުގެ އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކެއް ކުރިން ފުރުއްވި އުމަރު ޒާހިރުގެ އަނބިކަނބަލުން މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 80
ނަސްރީނާ އަށް ޕީޕީއެމްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވުމުން ޕީޕީއެމުން އެކަމަނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 40
ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއްދިން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ދިިގު 30 އަހަރުވީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދީފައިވަނީ ދިވެހި ދައުލަތަށް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 32
ރައީސް މައުމޫންގެ ހަޔާތްޕުޅުން ޖަލުގެ ދުވަސްތައް

މިސްރުން ކިޔަވާވިދާޅުވެގެން 1971 ގައި މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ، މީރު ވަހެއް ފަތުރުއްވަމުންނެވެ. އާއްމުންނާ ގުޅޭ ހިތްތިރި، ޒުވާން އިލްމުވެރިއެކެވެ. މާފަތްގޭ ދޮން ސީދީގެ ދަރިކަލުން މައުމޫން ވެގެންދިޔައީ ބައްޕާފުޅު ފަދައިން ގިނަ ބައެއްގެ އިހުތިރާމް، ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭ، ހޯއްދެވި ބޭފުޅަކަށެވެ. އަމިއްލަ...

24 ޖުލައި

July 24, 2017 100
ޑިކްޓޭޓަރު މައުމޫނަށް އިހުތިރާމެއް ނެތް: ޝައިނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޑިކްޓޭޓަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް އިހުތިރާމެއް ނެތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 30
"އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ އެފްްޕީއައިޑީގެ ޚިޔާނާތް"

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ އެފްޕީއައިޑީގެ ޚިޔާނާތްް ކަމަށާއި އެހެންވެ ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަ ދެއްކެން އޮތީ ހަމަ އެކަނި މި ސަރުކާރުގެ އެކަނި ނޫން ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 30
މިއަދުގެ ހުތުބާއަކީ ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް: މައުމޫން

ރިޝްވަތަކީ މިހާރު މުޖުތަމައުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަށަގެންފައިވާ ވަބާއެއް ކަމަށާއި އެއީ ތަރައްގީ އަށް ވެސް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 26
ރައީސް ޔާމީންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކައުންސިލް ބާއްވަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމާ އެ ޕާޓީގެ މުޝްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރު ނެރުމާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 114
މައުމޫނަށް މާފުކޮށްފިން، ގުޅެން ވާހަކަދައްކަން: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް މާފުކުރައްވާ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މައުމޫނާ ގުޅެން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 15
ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރުން ކުރައްވަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަމުން އަންނަ ބިލުތަކާއި އިސްލާހުތަކަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ބިލުތަކެއް ކަމަށާއި އެއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާ މެމްބަރުން ކުރައްވަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިޕާ ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 116
ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫނާ ދެމެދު ހޫނު ޒުވާބެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ވޯޓު ނުދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގަތުމާއެކު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ ޕާޓީގެ މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މައުމޫނަށް މިއަދު ރައްދު ދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 29
އަބުރުގެ ބިލަށް މައުމޫން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ބިލު ފާސް ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.