14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 29
ބައިބައިވުން އުފައްދާ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ

ސިވިލް ސާވަންޓުންނަކީ އެ ވަގުތަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވާން ތިބޭ ބައެއް ކަމަށާއިި އެއާޚިލާފަށް އޮފީސް ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފައްދައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ކިލަނބުކުރާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 24
ނައިބު ރައީސްގެ ބޮޑީގާޑުގެ ފޯނު އަތުލައިފި

ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ބޮޑީގާޑު، އައްބާސް އުމަރުފުޅުގެ ފޯނު އަތުލައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 22
ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގައި އުޅެން އެނގެން ޖެހޭ: ޖިހާދު

ކުރިއާ ހިލާފަށް ދިވެހިންނަކީ ވެސް މިހާރު ދުނިޔެއާ ބަވަނަވެފައިވާ ބައެއް ކަމަށާއި ގައުމީ ލޯބި އާލާ ކުރުމާ އެކު، ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ހަމަތަކުގެ މަތީގައި ދިރިއުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 34
ސަރުކާރަކީ މަގުމަތިން ވައްޓާލާ އެއްޗެއް ނޫން: ޖިހާދު

ސަރުކާރަކީ ބަގާވަތްކޮށް، މަގުމަތިން ވައްޓާލާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 20
ތަރައްގީގެ ރާސްތާ ވަރަށް އުޖާލާ: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ރާސްތާ އޮތީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށް ކަމަށާއި މިއީ އިންވެސްޓުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަހި ވަގުތު ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު، ދުބާއީގައި،...

December 18, 2017 9
އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް ދުބާއީގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭން ދުބާއީގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް (އެމްއައިއެފް) މިއަދު އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 11
އެމްއައިއެފް އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ޖިހާދު ދުބާއީއަށް

ރާއްޖެއިން ދުބާއީގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް (އެމްއައިއެފް) އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 5
އެމްއައިއެފްގައި 350 މީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ދުބާއީގައި މި މަހު ބާއްވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްގައި މިހާތަނަށް 350 މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 33
ހަލާލު ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން އިސްކަން ދެން: ޖިހާދު

ރާއްޖޭގައި ހަލާލު ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން މި ސަރުކާރުން އިސްކަން ދޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 13
ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބެހޭ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައިފި

ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބެހޭ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި، މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 14
އައިޔޫއެމް އިން ހުޅުމާލޭގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް) ގެ 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 52
މީރާ އަކީ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ނަމޫނާ ތަނެއް:ޖިހާދު

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަކީ ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ނަމޫނާ ތަނެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 8
އިގުތިސޯދަށް މުހިއްމީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން:ޖިހާދު

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދުގައި އެންމެ ޚާއްސަ އަދި އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 13
އެކަޑެމީގެ އިނާމު މި އަހަރު ފަސް ބޭފުޅަކަށް

ދިވެހި ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީން އަލަށް ދޭން ފެށި އިނާމު ފަސް ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 83
ރާއްޖެ ތަރައްގީވާން ޖެހޭނީ ކޮރަޕްޝަނާ ނުލާ: ޖިހާދު

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ދުވެލި ހަލުވިކަމާ އެކު ކުރިއަރާ އަދި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ފުޅާވެގެން ދާއިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ ހިޔަނި އެއްވެސް ކަމަކަށް އެޅުމަކީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖެ ތަރައްގީވާން ޖެހޭނީ ކޮރަޕްޝަނާ ނުލާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 8
ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ނައިބު ރައީސާ ބައްދަލުކޮށްފި

މާލޭ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބޮޑު ޑައުންޕޭމަންޓަށް ލުއި ގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދި، ފްލެޓް ލިބުނު ބައެއް މީހުން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 17
އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މަގުސަދަކީ ކުށްވެރިކުރުމެއް ނޫން:ޖިހާދު

އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ރިޕޯޓުތައް ނެރެނީ އޮފީސްތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ކުށްވެރި ކުރަން ނުވަތަ އެ މީހުން ކުރި ކުށެއް ހޯދަން ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް، އެއީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 34
ރާއްޖެ ކުރިއަރަނީ ވަރަށް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި: ޖިިހާދު

ގައުމެއް ކުރިއަރާނީ އެ ގައުމެއްގައި ހަރުދަނާ ލީޑަޝިޕެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި ރާއްޖެ ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭހާ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 39
"ރައީސް ޔާމީނަކީ ވައުދުވެ، ވައުދު ފުއްދާ ރައީސެއް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ވައުދުވެ، އެ ވައުދު ފުއްދަވާ ރައީސެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
ޖިހާދުގެ މެސެޖު: އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަބަދު ވެސް އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސާ ޖިހާދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު، އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސް އެމް ހާމިދު އަންސާރީއާ މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.