20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 3
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމަށް ނައިބު ރައީސް އިންޑިއާ އަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 31
އަނެކާއާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ނަމަ ދުނިޔެ އަމާންވާނެ: ޖިހާދު

އެކަކު އަނެކަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާކަމަށް ވާ ނަމަ ދުނިޔެއަށް ހަަމަޖެހުން އަންނާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު، ބައިނަލްއަގުވާމީ އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް ހުޅުއްވާދެއްވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 3
"އެންމެން ބައިވެރި ކުރެވޭނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލައިގެން"

ތަރައްގީގެ ކަންކަމުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރެވޭނީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭން ދިމާވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލެވިގެން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 24
ދުންފަތުން ނަގާ ޓެކްސް އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް މިހާރަށް ވުރެ އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 54
އދ. އަށް މިފަހަރު ވެސް ރައީސް ވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ

ކުރިއަށް އޮތް އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ވަފުދުގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެ މަނިކުފާނު ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގެން ބާއްވާ ތިން ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 29
އަލް ޖަޒީރާ އަށް މައުލޫމާތެއް ނުދެން: ޖިހާދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަލް ޖަޒީރާގެ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަށް ސަރުކާރުގެ ސިއްރު...

September 04, 2016 29
ސަރުކާރު ނުވެއްޓޭނެ، އިންތިގާލީ މަރުހަލާއެއް ނޯންނާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު "ބަޣާވާތަކުން" ވައްޓައެއް ނުލެވޭނެ ކަމަށާއި އިންތިގާލީ މަރުހަލާއަކަށް ވެސް ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 8
ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ޔޫއޭއީ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 7
ނައިބު ރައީސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް

ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 28
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އިއްޔެ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 2
ނައިބު ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު، މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 35
ނައިބު ރައީސް އުޅުއްވަން ރެހެންދި ދެ ފްލެޓު ދީފި

ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ދިރިއުޅުއްވަން ރެހެންދި އިމާރާތުން ދެ ފްލެޓު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 6
ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޖިހާދު އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އަބްދުﷲ ޖިހާދު އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 29
ފަސް މިނެޓް: ދިވެހި ގައުމު 4 އަބްދުﷲގެ އަތްމަތީގައި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރަކީ ތަންފީޒީ ބާރާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރެވެ. އެއީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކެވެ. މި ތިން ބާރުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނަކީ ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިންނަކީ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސެވެ. ރައްޔިތުންގެ...

16 ޖުލައި

July 16, 2016 72
ރައީސް ބޭނުންވަނީ އެމަނިކުފާނާ އެކު ރައްޔިތުން ތިބުން

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭފުޅުވަނީ އެންމެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ރައްޔިތުން ތިބުން ކަމަށް ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016 7
އިގްތިސާދާ ބެހޭ އިލްމު ޔުނިވާސިޓީން ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި އިސްލާމީ އިގްތިސާދާ ބެހޭ އިލްމު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 25
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ދެނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް ޔުނިވާސިޓީގެ އާ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 6
ޑްރަގްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރަން ޖެހެނީ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް އާ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 53
ތިނަދޫ ފިލްމުގެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް، ވަރަށް އަސަރުގަދަ

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާގެ މައްޗަށް އުފައްދާ "1962: ތެނަދޫ"ގެ މަސައްކަތް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އޮތީ ހުއްޓުވާފަ އެވެ. އެކަމަކު ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ތިނަދޫ ކައުންސިލާއި ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު ވެސް ފިލްމު ދޫކޮށެއް ނުލަ އެވެ.