26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 114
ޕީޕީއެމްގެ ރައްދު: އެމްޑީޕީގެ ހިޔާނާތް ބަލާނަންތޯ؟

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން "ހިޔާނާތް ވެފައިވާ ފައިސާ" ހޯދަން ވައުދުވެ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން މިއަދު ގަރާރެއް ފާސް ކުރުމުން ޕީޕީއެމުން އެކަމަށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 114
"ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދޭނެ ހިތްވަރެއް އިދިކޮޅަކު ނެތް"

ޚިޔާނާތުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދޭ ފަދަ ހިތްވަރެއް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކިބައިގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 36
ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ބޭރުގެ އެހީއާއެކު ހޯދަނީ

ދައުލަތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) ގެ އެހީ ހޯދަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 25
އެފްޕީއައިޑީ އާއި އެއާ މޯލްޑިވްސްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓްސް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް (އެފްޕީއައިޑީ)ގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ އާއި 1999 ގައި އެއާ މޯލްޑިވްސް ބަނގުރޫޓުވި...

October 12, 2017 32
ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 13 ބިލިއަނަށް

ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ އަދި ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 13.5 ބިިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.