21 ޖޫން

June 21, 2020 1
އުނދަގޫ ބޮޑުކަމުން ކޯޓަށް ގެންދިޔަ ހާ މަރުވެއްޖެ

ފަތިހުފަތިހާ ގޮވައި އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫކުރި މައްސަލާގައި ކޯޓާ ހަމަ އަށް ގެންދިޔަ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ހާ "މައުރިސް" މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 3
300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް އީޔޫ އިން ގަންނަނީ

ބާލިން (ޖޫން 15) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ 300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް ސަޕްލައި ކުރުމަށް، ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި އެސްޓްރަޒެނިކާއާ އެކު ޖަރުމަން، ފްރާންސް، އިޓަލީ އަދި ނެދަލޭންޑްސް އިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ފްރާންސް ލީގުގެ ރެލިގޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކޯޓު އަމުރެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 10) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަަބަބުން ކެންސަލްކުރި ފްރެންޗް ލީގުގައި ރެލިގޭޝަން އުސޫލާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސްގެ ކޯޓަކުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ކެންސަލްކުރި ފްރެންޗް ލީގު ފަށަން ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (މެއި 26) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަަބަބުން ފްރެންޗް ލީގު ކެންސަލްކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އަލުން ލީގު ފަށަން ހުއްދަދިނުމަށް އެދި ލިޔޯނުން ފްރާންސްގެ ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 1
ފްރާންސުން އެދެނީ ގިނައިން ޗީޒް ކާން

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި، ފްރާންސްގައި ޗީޒްގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، ވިޔަފާވެރިންނަށް ގެއްލުންވަމުންދާތީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވީހާ ވެސް ގިނައިން ޗީޒް ކާން ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 3
ފްރާންސްގައި ޑިސެމްބަރު މަހު ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އުޅުނު

ޕެރިސް (މެއި 5) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހާ ކައިރީގައިވާ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑިސެމްބަރު މަހު 27 ވަނަ ދުވަހު ނިއުމޯނިއާ އަށް ފަރުވާ ހޯދި މީހަކު ކޮރޯނަވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް...

May 05, 2020
ފްރާންސް ކްލަބްތަކަށް އެހީވާން ސަރުކާރުން ލޯނެއް ދެނީ

ޕެރިސް (މެއި 5) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކެންސަލްކުރުމާ އެކު ކްލަބްތަކަށް ލިބިފައިވާ މާލީ ގެއްލުންތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ލޯނެއް ދޭން...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020
ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލް، މަގާމުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 29) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފްރާންސް ސަރުކާރުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއް ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
ފްރާންސްގެ މަނަވަރެއްގެ ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 16) - ފްރާންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ޗާލެ ޑެ ގައުލްގައި ތިބި ދެހާހެއްހާ ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭން ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ކޮވިޑް-19:ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 13 ދުވަހުން މިލިއަނެއް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 15) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 1
އިޓަލީ އާއި ފްރާންސް އިން މަރުވާ މީހުން ދަށަށް

ރޯމް (އެޕްރީލް 13) - ޔޫރަޕުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އިޓަލީ އާއި ފްރާންސް އިން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20،000 އަށް

ޖެނީވާ (މާޗް 25) - މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުވަމަކަށް ގެނައި ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިރޭ 20،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސް ވަނީ

ރޯމް (މާޗް 25) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާލަތު ޔޫރަޕުގައި އިތުރަށް ގޯސްވެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރާ ހަމައަށް ޔޫރަޕުން ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 200،000 އަށް އަރައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 3
ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިން ފްރާންސްގެ ފަސް ޑޮކްޓަރުން މަރު

ޕެރިސް (މާޗް 24) - ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އުޅުނު ފްރާންސްގެ ފަސް ޑޮކްޓަރުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

ކޮރޯނާޗައިރަހުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައި ވާތީ މި އަހަރުގެ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
ފްރާންސުން އެޕަލް އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

އެޕަލްގެ އުފެއްފުންތައް ފްރާންސްގައި ވިއްކާ ދެ ކުންފުންޏެއްގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ނޯންނަ ގޮތަށް އެއްބަސްވުން ހަދައި، އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތައް މާކެޓް ރޭޓްތަކަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް ވިއްކި މައްސަލައެއްގައި އެޕަލް އަށް އަނެއްކާ ވެސް ފްރާންސުން ބޮޑު ޖޫރިމަނާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
ކާންސް ފެސްޓިވަލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން އަންނަ މަހު

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މި ވަގުތު ދުނިޔެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާތީ، ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުމާ މެދު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އެ ފެސްޓިވަލްގެ ޑިރެކްޓަރު ތިއެރީ ފެރްމޯޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 3
ލުއީ ވިޓޯނުން ސެނިޓައިޒާ އުފައްދަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފްރާންސަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ލަގްޒަރީ ކުންފުނި ލުއީ ވިޓޯން (އެލްމްވީއެޗް) އިން ސެނިޓައިޒާ އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 1
ކޮވިޑް-19: އިޓަލީން އެއް ދުވަހުން 368 މަރު

ރޯމް (މާޗް 16) - ޔޫރަޕުގައި އެންމެ ހަލުވިކޮށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ ތިން ގައުމު ކަމަށްވާ އިޓަލީ، ސްޕޭން އަދި ފްރާންސް އިން އެއް ދުވަސް ތެރޭ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އިއްޔެ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 3
ސްޕޭން ބަންދު، ފްރާންސްގައި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

މެޑްރިޑް (މާޗް 15) - އިޓަލީ އަށް ފަހު ޔޫރަޕުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ ސްޕޭން އާއި ފްރާންސް އިން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 16
އިތުރު ތިން ގައުމަކުން މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މިރެއިން ފެށިގެން ސްޕެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާކުރުމަށާއި އަދި ޖަރުމަނާއި ފްރާންސްގެ ވަކި ސަރަހައްދުތަކަކުން މީހުން އައުން މަނާކުރުމަށާއި ރިސޯޓްތަކަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.