18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ޔޫރަޕްގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔޫރަޕްގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު މާ ބޮޑަށް މައްޗަށް ދާތީ، ޑަބްލިޔުއެޗުއޯ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެއީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 2
އޮމާންގައި ވެސް "އައިފުލް ޓަވަރު" ހަދަނީ

ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ ލޭންޑްމާކެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އައިފުލް ޓަވަރާ ވައްތަރުކޮށް އޮމާންގައި ވެސް ޓަވަރެއް ބިނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
މެއްސަކާ ހެދި ގޭގައި ރޯވެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ފްރާންސްގެ ދުވަސްވީ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު މެއްސެއް މަރަން އުޅެގެން ގޭގައި ރޯވެ، ވަގުތީ ހިޔަލަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 3
ޓްރަމްޕް އާ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް

އިންތިހާބަށް އެންމެ ދެ މަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިވަޑައިގެންފި އެވެ: ހަނގުރާމަތަކުގައި މަރުވި އެމެރިކާ ސިފައިންނަކީ "ބޭކާރު ބައެއް" ކަމަށް، އޭނާ ވިދާޅުވި ކަމަށް، މީޑިއާގައި އާންމުވި ވާހަކަތަކުންނެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 1
70 ޑޮލަރާހެދި 19،000 ޑޮލަރުގެ ދަބަސް ގެއްލިއްޖެ

ކިނބޫ ހަން ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ 19،000 ޑޮލަރުގެ އަތްދަބަހެއް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް އެތެރެކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ 70 ޑޮލަރުން ސަލާމަތްވުމަށް ހުއްދަ ނެތި އެތެރެކުރުމުން އޭގެ ވެރިމީހާ އަށް އެ ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 6
ކަންގަނާ އަކީ ފްރާންސް މީހެއް ކަމަށް ހީވެގެން އުޅޭ

ބައެއް ގައުމުތަކަށް ދިއުމުން، ފްރާންސް މީހެއް ކަމަށް ހީކޮށް ބައެއް މީހުން ސުވާލުކުރާ ކަމަށް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ.

August 25, 2020
ޝެނެލުން ލުބުނާނަށް 700،000 ޑޮލަރު

ޝެނެލަކީ ލުބުނާނަށް މިހާތަނަށް އެހީދިން ހަމައެކަނި ފެޝަން ކުންފުނި

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ލޯފަން ކުދިންގެ ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރެފި

ހަތް ގައުމަކަށް ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރުނު އިރު، އިތުރު 20 ގައުމަކަށް އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
އިކިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ވާޗުއަލް ދަތުރެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ދަތުރަތަކަށް ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ހިތްއުފާކޮށްލަން ދަތުރެއް ޕްލޭންކުރަން އުޅޭ ނަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލާށެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020
އާ ކްލަސްޓާތައް ފެންނާތީ، ފްރާންސްގައި މާސްކް މަޖްބޫރު

ޕެރިސް (ޖުލައި 21) - ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ކްލަސްޓާތައް ފެންނަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ފްރާންސްގައި އާއްމު ތަންތަނުގައި އުޅޭ އިރު މާސްކް އެޅުން މަޖްބޫރުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
ފްރާންސްގެ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 9 ބިލިއަނުގެ ބޯނަހެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ތެރޭގައި ފްރާންސްގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 1
އުނދަގޫ ބޮޑުކަމުން ކޯޓަށް ގެންދިޔަ ހާ މަރުވެއްޖެ

ފަތިހުފަތިހާ ގޮވައި އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫކުރި މައްސަލާގައި ކޯޓާ ހަމަ އަށް ގެންދިޔަ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ހާ "މައުރިސް" މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 3
300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް އީޔޫ އިން ގަންނަނީ

ބާލިން (ޖޫން 15) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ 300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް ސަޕްލައި ކުރުމަށް، ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި އެސްޓްރަޒެނިކާއާ އެކު ޖަރުމަން، ފްރާންސް، އިޓަލީ އަދި ނެދަލޭންޑްސް އިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ފްރާންސް ލީގުގެ ރެލިގޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކޯޓު އަމުރެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 10) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަަބަބުން ކެންސަލްކުރި ފްރެންޗް ލީގުގައި ރެލިގޭޝަން އުސޫލާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސްގެ ކޯޓަކުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ކެންސަލްކުރި ފްރެންޗް ލީގު ފަށަން ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (މެއި 26) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަަބަބުން ފްރެންޗް ލީގު ކެންސަލްކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އަލުން ލީގު ފަށަން ހުއްދަދިނުމަށް އެދި ލިޔޯނުން ފްރާންސްގެ ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 1
ފްރާންސުން އެދެނީ ގިނައިން ޗީޒް ކާން

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި، ފްރާންސްގައި ޗީޒްގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، ވިޔަފާވެރިންނަށް ގެއްލުންވަމުންދާތީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވީހާ ވެސް ގިނައިން ޗީޒް ކާން ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 3
ފްރާންސްގައި ޑިސެމްބަރު މަހު ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އުޅުނު

ޕެރިސް (މެއި 5) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހާ ކައިރީގައިވާ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑިސެމްބަރު މަހު 27 ވަނަ ދުވަހު ނިއުމޯނިއާ އަށް ފަރުވާ ހޯދި މީހަކު ކޮރޯނަވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް...

May 05, 2020
ފްރާންސް ކްލަބްތަކަށް އެހީވާން ސަރުކާރުން ލޯނެއް ދެނީ

ޕެރިސް (މެއި 5) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކެންސަލްކުރުމާ އެކު ކްލަބްތަކަށް ލިބިފައިވާ މާލީ ގެއްލުންތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ލޯނެއް ދޭން...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020
ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލް، މަގާމުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 29) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފްރާންސް ސަރުކާރުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއް ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
ފްރާންސްގެ މަނަވަރެއްގެ ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 16) - ފްރާންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ޗާލެ ޑެ ގައުލްގައި ތިބި ދެހާހެއްހާ ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭން ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ކޮވިޑް-19:ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 13 ދުވަހުން މިލިއަނެއް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 15) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 1
އިޓަލީ އާއި ފްރާންސް އިން މަރުވާ މީހުން ދަށަށް

ރޯމް (އެޕްރީލް 13) - ޔޫރަޕުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އިޓަލީ އާއި ފްރާންސް އިން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.