26 ޖުލައި

July 26, 2018 2
ޖަލުން ފިލި ގޭންގްސްޓާ ފުލުހުންގެ އަތުނުޖެހުނީ ކިރިޔާ

ޕެރިސް (ޖުލައި 26) - ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގެ ޖަލަކުން ފިލި ނުރައްކާތެރި ގޭންގްސްޓާ ރިދުއައިން ފާއިދު ފުލުހުންގެ އަތްދަށު ނުވެ އަނެއްކާ ވެސް ފިލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 18
ރޮމުންދިޔަ މޮޑްރިޗް މަސަލަސް ކުރުވީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ރައީސް

މޮސްކޯ (ޖުލައި 16) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ފްރާންސް އަތުން 4-2 އިން ކްރޮއޭޝިއާ ރޭ ބަލިވުމާ އެކު އެންމެ ބޮޑަށް ހިތާމަކުރި އެކަކީ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 4
ގޭންގްސްޓާ ޖަލުން ފިލަން އެހީތެރިވެދިނީ ރަހުމަތްތެރިން

ޕެރިސް (ޖުލައި 5) - ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގެ ޖަލަކުން ނުރައްކާތެރި ގޭންގްސްޓާރަކު ހެލިކޮޕްޓަރެއްގައި ފިލަން އެހީވެފައި ވަނީ އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

July 05, 2018 2
ޗައިނާގެ ބިލިއަނަރަކު ފާރެއްގެ މަތިން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ޖުލައި 5) - ޗައިނާގެ ބިލިއަނަރު އަދި އެޗްއެންއޭ ގްރޫޕުގެ ޗެއާމަން ވަންގް ޖިއަން ފްރާންސްގައި ފޮޓޯއެއް ނަގަން ފާރެއްގެ މައްޗަށް އަރައި އުޅެނިކޮށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 10
ތުރުކީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރަން ދިޔަ ވަފުދެއް ހައްޔަރުކުރި

އަންކަރާ (ޖޫން 25) - ތުރުކީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އަދި އާއްމު އިންތިޚާބް އޮބްޒާވް ކުރަން ދިޔަ ފްރާންސްގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ވަފުދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018
ރޭލެއްގެ ތެރެއަށް ވިހޭ ކުއްޖާގެ ރޭލް ދަތުރުތައް ހިލޭ

ޕެރިސް (ޖޫން 20) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ ރޭލެއްގެ ތެރެއަށް ހޯމަ ދުވަހު ވިހޭ ކުއްޖާގެ އުމުރުން 25 އަހަރު ވަންދެން އެ ކުއްޖާ އަށް ހިލޭ ރޭލް ދަތުރުތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ޕެރިހުގެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 4
ސްޕައިޑަމޭން އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމުން ބޮޑު އުފަލެއް

ބަމަކޯ (ޖޫން 19) - ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގެ އިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނީގައި އެލިގެން އޮތް ކުޑަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރުމުން މަޝްހޫރުކަން ލިބުނު މަމޫދޯ ގައްސާމާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގައުމު މާލީ އަށް ދިއުމުން ބޮޑު އުފަލެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 1
ސަލާމުގެ ވާދައިގައި އިމެނުއެލް 3 ޓްރަމްޕު 0

ކިއުބެކް (11 ޖޫން) - އަތާއި އަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރުމުގައި ތަފާތު އުކުޅުތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ރައީސް އިމެނުއެލް މަޚޯންއާ ދެމެދު ހިނގަމުން އަންނަ "ސަލާމުގެ ވާދަ"އިގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމިދިޔަ ހަފުތާގައި އާ ބޮޅެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 4
ބެލްކަނީގައި އޮތް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އުޅުނީ ގޭމް ކުޅެން

ޕެރިސް (މެއި 30) - ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގެ އުތުރުގެ ހިސާބެއްގެ އިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނީގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރީގައި އެލިގެން އޮއްވައި ސަލާމަތް ކުރި ކުޑަ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފިހާރައަކަށް ގޮސް، ދެން...

May 30, 2018 2
1 އަހަރުން ފްރާންސްގެ މިލިއަން މީހުން ދުންފަތާ ދުރަށް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސްގައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، 2016 އިން 2017 އަށް އެއް މިލިއަން މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް...

29 މެއި

May 29, 2018 9
ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރި މީހާ އަށް ފްރާންސްގެ ރައްވެހިކަން

ޕެރިސް (މެއި 29) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ އިމާރާތެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރީގެ ބެލްކަނީގައި އެލިގެން އޮތް ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކުރި މާލީ މީހާ އަށް ފްރާންސްގެ ރައްވެހިކަން ދިނުމަށް ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮން ނިންމަވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 8
ބެލްކަނީގައި އެލިގެން އޮތް ކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރި މީހާއަށް ތައުރީފް

ޕެރިސް (މެއި 28) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ އިމާރާތެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރީގެ ބެލްކަނީގައި އެލިގެން އޮތް ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކުރި މީހާ އަށް އެތައް ބަޔަކު ތައުރީފް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018
އެމެރިކާ ވަކިވި ނަމަވެސް ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން މަރެއް ނުވޭ

ޕެރިސް (މެއި 9) - އީރާން ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވި ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުން މަރު ނުވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖީން-ވެސް ލެ ޑްރިއަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 09, 2018 15
ކާންސް ކޯޕަރޭޓް އެވޯޑްސްގެ ޖޫރީގައި ފައްތާހް

ޑޮކިއުމަންޓްރީތަކާއި ކޯޕަރޭޓް މީޑިއާ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފްރާންސްގައި ދޭ ދަ ކާންސް ކޯޕަރޭޓް މީޑިއާ އެންޓް ޓީވީ އެވޯޑްސްގެ ޖޫރީންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018
ޕެރިހުގައި ހަމަލާ ދިން މީހާ އަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ބްރެސެލްސް (އެޕްރީލް 23) - ޕެރިހުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ސަލާހު އަބްދުއްސަލާމަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 4
އަސަދަށް ދިން ފްރާންސްގެ އެންމެ މަތީ މެޑަލް އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 20) - ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަށް އެރުވި ފްރާންސްގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް އެ ގައުމަށް އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 27
އެމެރިކާ އިސްވެ ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އެޕްރީލް 14) - އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި ފްރާންސް ގުޅިގެން ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފިކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ހެނދުނު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
ވައި ނުސާފުވާތީ ބުދުތަކުގެ އަނގަމަތީ މާސްކް އަޅުވައިފި

ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކުގެ އަޑު ސަރުކާރަށް ނީވޭ ކަމަށްވާ ނަމަ، އެ އަޑު އިއްވައި ލެވޭނެ އިތުރު އުކުޅުތަކެއް ޖެހޭނީ ހޯދާށެވެ. ވައި ތަޣައްޔަރުވާ މައްސަލާގައި ފްރާންސްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސުލްހަވެރި އިޖުތިތާޖުތަކުގެ ތެރެއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު މި ވަނީ ތަފާތު ކަމެއްކޮށްފަ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
ފްރާންސް ސިފައިންނަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕެރިސް (މާޗް 29) - ފްރާންސްގެ ދެކުނުގައި ޖޮންގިން އަށް ނުކުމެ އުޅުނު ސިފައިންތަކެއްގެ ގައިގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރަކުން ޖައްސަން އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވުނު މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 6
ރަހީނަކު ސަލާމަތްކުރަން ގުރުބާންވި ސިފައިންގެ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ޕެރިސް (މާޗް 24) - ފްރާންސްގެ ސުޕަމާކެޓެއްގައި ބަޔަކު ރަހީން ކުރި ހާދިސާގައި ރަހީނަކު ސަލާމަތް ކުރަން އަމިއްލަ ނަފްސް ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލި ސިފައިންގެ އޮފިސަރަށް ލިބުނު ޒަޚަމްތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 3
ފްރާންސްގެ ދެކުނުގައި އައިއެސް އިން ބަޔަކު ރަހީނުކޮށްފި

ޕެރިސް (މާޗް 23) - ފްރާންސްގެ ދެކުނުގެ ޓްރެބާގެ ސުޕަމާކެޓެއްގައި ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގްރޫޕަކުން ބަޔަކު ރަހީނުކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 1
ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޕެރިސް (މާޗް 22) - ލީބިއާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު މުއައްމަރުލް ގައްޒާފީގެ ފަރާތުން ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލާގައި ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ނިކޮލަސް ސަރްކޯޒީގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018
ޗުއްޓީ ނުނަގައި މަސައްކަތްކުރުމުން ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

އެއްބަޔަކަށް 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތުގައި އުޅެންޖެހިފައި ވިޔަސް އެހާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރިޔަ ނުދޭން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ހަރުކަށި ގާނޫނުތަކަށް އަމަލުކުރެ އެވެ. މިއީ އޭގެ މިސާލެކެވެ.