06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސް އަދި ޕޯޗުގަލަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް އަދި އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސްގެ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
ލަޕޯޓް ކުޅޭނެ ގައުމީ ޓީމެއް ނިންމަން ޖެހިފައި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޑިފެންޑަރު އައިމެރިކް ލަޕޯޓަށް ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ނުލިބޭތީ އޭނާ އެހެން ގައުމެއް ތަމްސީލްކުރަން ވިސްނަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ފްރާންސަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަކީ ޒިދާންގެ ހުވަފެނެއް

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 21) - ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަކީ އޭނާ އަބަދުވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެއް ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު އަދި ފްރާންސްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 2
ޑެމްބެލޭ އަށް ޔޫރޯ ގެއްލިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 12) - ބާސެލޯނާގެ ވިންގާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ ފަލަމަސްގަނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް މި އަހަރު ޖޫން މަހުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅެވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019
އޮލިމްޕިކްސްގައި ކުޅެން އެމްބާޕޭ ބޭނުންވޭ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 24) - އަންނަ އަހަރު ޓޯކިޔޯގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރާ ފްރާންސް ޓީމަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 1
ފްރާންސަށް ޒިދާން ކޯޗުކޮށްދޭނެ: ޑެޝޯމްޕްސް

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 21) - ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ކޯޗިން ކެރިއަރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 1
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސް އަދި ތުރުކީ ޔޫރޯ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް އަދި ތުރުކީ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
ގައުމީ ސަލާމް މައްސަލައިގައި ފްރާންސް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (އޮކްޓޫބަރު 25) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ފްރާންސް އާއި އަލްބޭނިއާ ޕެރިހުގައި ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އަލްބޭނިއާގެ ގައުމީ ސަލާމްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގައުމީ ސަލާމެއް ޖެހުމާ ގުޅިގެން މެޗު ލަސްވުމުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ޔުއެފާ އިން ފްރާންސް ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019
ޑެޝޯމްޕްސްއާ މެދު ފްރާންސުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 15) - ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް އަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދިނުމާ މެދު އެ ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (އެފްއެފްއެފް) އިން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ލޮރިސް މި އަހަރު ދެން ނުފެންނާނެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ބްރައިޓަން އަތުން 3-0 ބަލިވި މެޗުގައި އުޅަބޮއްޓަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ފްރާންސް ގޯލްކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސް މި އަހަރު ދެން ނުކުޅޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
ހަތަރު ގޯލު ޖަހައި ރޮނާލްޑޯ ތަފާތު ދައްކައިފި

ސައުތެމްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް މޮޅުވިއިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ލިތުއޭނިއާ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 10
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ގަދަ ބާރުތަކަށް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ޔޫރަޕްގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 2
އަނިޔާގެ ސަަބަބުން ކާންޓޭ ފްރާންސް ޓީމުގައި ނުހިމެނޭ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 30) - ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އަކަށް އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނާތީ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗަށް ނެގި ފްރާންސް ސްކޮޑުން އޭނާ ބާކީކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 12) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 10
ތުރުކީން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަަން ފްރާންސް ބަލިކޮށްފި

ކޮންޔާ، ތުރުކީ (ޖޫން 9) - އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ތުރުކީ އިން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 2
ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު އެމްބާޕޭ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ނޯންޓްސް، ފްރާންސް (ޖޫން 3) - އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ކޮލިފައިންގައި ކުރިއަށް އޮތް މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޮލިވިއާ އަތުން 2-0 އިން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމުގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 6
ފްރާންސްގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ތިން ވަަނަ ޖިރޫޑް އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 26) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ އައިސްލޭންޑް އަތުން ފްރާންސް 4-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާ އެކު ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމަށް ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް އޭނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 8
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

ލަންޑަން (މާޗް 23) - ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސުން ފެށުން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ގެންޑޫޒީ މޮރޮކޯ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 11) - މޮރޮކޯ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ދިން ހުށަހެޅުމަށް އާސެނަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު މަޓެއޯ ގެންޑޫޒީ ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 2
ބެލޮންޑިއޯ ހައްގީ ފްރާންސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް: ކަވާނީ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 22) – ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ލިބެން ޖެހޭނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފްރާންސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކަމަށާއި ކްރޮއޭޝިއާގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗަށް އެވޯޑް ހައްގު ނޫން ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ބުނެފި އެވެ.