08 ޖުލައި

July 08, 2016 2
ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ފްރާންސަށް ހައްގު: ޑިޝޯމްޕްސް

މާސޭ، ފްރާންސް (ޖުލައި 8) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ފްރާންސަށް ހައްގުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

July 08, 2016 6
ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ބަލިކޮށް ފްރާންސް ފައިނަލަށް

މާސޭ، ފްރާންސް (ޖުލައި 7) - މުޅި މެޗު ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ކުޅެ ގިނަ ހަމަލާތައް އުފެއްދި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނުގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން...

07 ޖުލައި

July 07, 2016
ކައުންޓާ އެޓޭކަށް ކުޅެގެން މޮޅެއް ނުވާނެ: ޑިޝޯމްޕްސް

މާސޭ، ފްރާންސް (ޖުލައި 7) - ޔޫރޯގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު، ހަމައެކަނި ޑިފެންސްކުރުމަށް ފަހު ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ގޯލް ޖަހައިގެން މޮޅުވެވިދާނެ ކަމަށް ވިސްނައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ފްރާންސުގެ ކޯޗު ޑިޑިއާ ޑިޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ޖިރޯ މޮޅު، އޭނާއާ މެދު ސަމާލުވޭ: ބަލަކް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 5) - ޔޫރޯގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފްރާންސް ޖާގަ ހޯދުމުގައި އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއޭ ޖިރޯގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މައިކަލް ބަލަކް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 1
ޖަރުމަނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމު: ޑިޝޯމްޕްސް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 4) - ޖަރުމަނުގައި އޮތީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކަމަށް ޔޫރޯގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ފްރާންސް ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސް...

July 04, 2016
އައިސްލެންޑް ފަސޭހައިން ބަލިކޮށް ފްރާންސް ސެމީ އަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 4) - އެންމެން ހައިރާންކޮށްލުމަށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި އައިސްލެންޑް އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 5-2 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތް ބާއްވާ...

27 ޖޫން

June 27, 2016
"ހެދޭ އެންމެ ގޯހަކުން ވެސް މުބާރާތުން ކަޓާފާނެ"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 27) - ނޮކްއައުޓް ބުރުގައި ކުޅޭއިރު ވަރަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ހެދޭ އެންމެ ގޯހަކުން ވެސް މުބާރާތުން ކެޓުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016
ގްރީޒްމަންގެ ދެ ލަނޑުން މޮޅުވެ ފްރާންސް ކުއާޓާ އަށް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 26) - އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ހަތަރު މިނިޓް ތެރޭގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު ފަހަތުން އަރައި އަޔަލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ، ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފްރާންސް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 26, 2016
ޓިކެޓް މަދުވުމުން އަޔަލެންޑް ކޯޗު ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 26) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަަ ބުރުގައި މިއަދު ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް އަޔަލެންޑަށް ދީފައިވަނީ މަދު އަދަދެެއްގެ ޓިކެޓް ކަމަށް ބުނެ އެޓީމުގެ ކޯޗު...

June 26, 2016
ޕޮގްބާގެ ސިކުނޑި ގައުމީ ޓީމަށް ހުސްކުރަން ޖެހޭ: ކޯޗު

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 26) - ގައުމީ ޓީމަށް އަހައްމިއްޔަތު ދިނުމަށް ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ އަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއާ ޑެޝޯމްޕްސް ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016
އޮންރީގެ "ހޭންޑްބޯލް" މަތިން ހަނދާން ނައްތާލައިފިން

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 24) - ދެކުނު އެފްރިކާގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕަށް އަޔަލެންޑް ކޮލިފައިނުވީ، ފްރާންސުން ޖެހި ނުހައްގު ލަނޑަކުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ...

June 24, 2016 5
އެފްރިކާގެ 22 ކުއްޖަކަށް އޮޒިލް އާއި ޕޮގްބާގެ އެހީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 24) - "ބިގްޝޫ11" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އެފްރިކާގެ 22 ކުއްޖެއްގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ޖަރުމަނުގެ މެސުތު އޮޒިލް އާއި ފްރާންސްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ފަންޑްކޮށްދީފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016
ޕޮގްބާ އަށް ޑިޝޯމްޕްގެ ތައުރީފް

ލިލް، ފްރާންސް (ޖޫން 20) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ރޭ ފްރާންސުގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ދެއްކި ކުޅުމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

June 20, 2016
ސްވިޒަލެންޑް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 19) - ފްރާންސާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ސްވިޒަލެންޑް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 1
"އެއް ވަނަ ބޭނުން، ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާން"

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 19) - ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައިވެފައިވީ ނަމަވެސް ސްވިޒަލެންޑު ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ހޯދުން މުހިއްމު ކަމަށާއި މިރޭގެ މެޗުގައި ވެސް ޓީމަށް ބަދަލު ގެންނާނެ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016
ބަދަލު ގެންނަނީ ޓީމަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް: ޑިޝޯމްޕް

މާސޭ (ޖޫން 16) - ފުރަތަމަ އެގާރަ އަށް ބަދަލު ގެންނަނީ ޓީމަށް ފައިދާވާ ގޮތް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށާއި އެކަމުގެ ނަތީޖާ ރޭގެ މެޗުން ފެނިގެން ދިތަ ކަމަށް ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ...

June 16, 2016
ގްރީޒްމަންގެ ލަނޑާ އެކު ފްރާންސް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މާސޭ (ޖޫން 15) - ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ޖެހި ލަނޑާ އެކު 2-0 އިން އަލްބޭނިއާ ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ...

15 ޖޫން

June 15, 2016
ރުމޭނިއާ މެޗުން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ: ޑިޝޯމްޕް

ޕެރިސް (ޖޫން 15) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ އަލްބޭނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ރުމޭނިއާ މެޗުން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 1
ފްރާންސްގެ ތަރި ޕަަޔެޓް ރުއީ ކީއްވެ؟

ޕެރިސް (ޖޫން 11) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ރޫމޭނިއާ އަތުން 2-1 އިން ފްރާންސް މޮޅުވި މެޗުގެ ކުރިން އެންމެން ދެއްކީ ފްރާންސްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު މެޗަށް ފަހު...

June 11, 2016
ޕަޔެޓުގެ މޮޅު ގޯލުން ފްރާންސަށް ކާމިޔާބު ފެށުމެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 10) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ފްރާންސާއި ރޫމޭނިއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވާން ދަނިކޮށް ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓް ފަހު ވަގުތު ޖެހި މޮޅު ގޯލާ...

10 ޖޫން

June 10, 2016
އޭރު ޒިދާން، މިހާރު ޕޮގްބާ، ތަށި ހޯދައިދެވޭނެތަ؟

އަމިއްލަ ގައުމުގައި 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕަށް ފްރާންސް ނުކުތް އިރު އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަކީ އަލްޖީރިއާ އަށް އުފަން ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ޒައިނުއްދީން ޒިދާނެވެ. އޭނާ އެ ފަހަރު...

June 10, 2016
"ފޭވަރިޓުންނަކީ ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން، ފްރާންސެއް ނޫން"

ޕެރިސް (ޖޫން 10) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓުންނަކީ ސްޕެއިނާއި ޖަރުމަނު ކަމަށާއި އެ ޓެގް ފްރާންސް ޓީމުގައި އެޅުވެން ނެތް ކަމަށް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ރޫމޭނިއާއާ...

05 ޖޫން

June 05, 2016
ފްރާންސާއި ޖާމަނީ މޮޅުވިއިރު ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ރެކޯޑެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 5) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޖަރުމަނާއި ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، ކޮރެއޭޝިއާ އިން އެ ޓީމުގެ ތާރީހުގައި ހޯދި އެންމެ ބޮޑު މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016
ޕަޔެޓްގެ ލަނޑުން ކެމަރޫން އަތުން ފްރާންސް މޮޅުވެއްޖެ

ޕެރިސް (މޭ 31) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓް ޖެހި ލަނޑުން 3-2 އިން ކެމަރޫން އަތުން ފްރާންސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 1
ސަކޯ އަށް އިތުރު އަދަބެއް ނުދޭން ނިންމައިފި

ޒިއުރިކް (މޭ 29) - މަނާބޭހަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ލިވަޕޫލަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު މަމަދޫ ސަކޯ އަށް ދީފައިވާ އަދަބު އިތުރު ނުކުރަން ޔޫއޭފާއިން ނިންމައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016
19 އަހަރުގެ ކޯމަން، މިހާރު ވެސް ޗެމްޕިއަނެއް

ބައެއް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ސީނިއާ ޓީމުން ގަވައިދުން ޖާގަ ލިބެނީ އުމުރުން 20 އަހަރު ވުމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފްރާންސްގެ އުއްމިީދީ މިޑްފީލްޑަރު ކިންގްސްލީ ކޯމަން މިވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގައި ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ތިން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކުޅެ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ.