20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020
ހަމައެކަނި ޑިފެންޑަރުން ކުށްވެރިނުކުރާނަން: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 20) - މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އެ ޓީމު ކޮޅަށް ވަދެފައި ހުރި ގޯލުތަކުގައި ހަމައެކަނި ޑިފެންޑަރުން ކުށްވެރިނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގައި މުޅި ޓީމުގެ ޒިންމާ ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020
"ކެޕާއާ މެދު މީޑިއާގެ އަމަލުތައް ރަނގަޅެއް ނޫން"

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ފޯމު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާ ޗެލްސީގެ ސްޕެއިން ގޯލްކީޕަރު ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާއާ މެދު މީޑިއާ އިން އަމަލުކުރަމުން އަންނަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 5
ޝަކުވާ ނުކުރާނަން، ލިވަޕޫލް ބަލިކުރެވޭނެ: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޗެލްސީ އޮތީ އެންމެ ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި ނޫން ނަމަވެސް އެ ކަމާ ބެހޭ ޝަކުވާ ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ލިވަޕޫލް ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 15
ޗެލްސީ މޮޅަކުން ފެށިއިރު ލަމްޕާޑްގެ އަމާޒު ލީގަށް

ބްރައިޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް ބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ތައްޔާރުވި ޗެލްސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ 3-1 އިން ބްރައިޓަން އަތުން މޮޅުވިިއިރު އަމާޒަކީ މި ފަހަރު ލީގަށް ވާދަކުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 4
ބަޔާން އަތުން ބަލިވުން: ޗެލްސީ އަށް ފިލާވަޅެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 9) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން 4-1 އިން ބަލިވި މެޗުން ފިލާވަޅު ނަގާނެ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 3
ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށާ ތާރީހާ މެދު ލަމްޕާޑް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަން ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހު މާ އަވަސް ކަމަށް ބުނެ ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 3
ލަމްޕާޑާއި އާޓެޓާ: ޓީމާ އެކު މުހިއްމު ފައިނަލަކަށް!

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. މި ފަހަރުގެ ފައިނަލުގައި އާސެނަލާއި ޗެލްސީ މިރޭ ބައްދަލުކުރާއިރު، މި ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުންނަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ވަގުތު ތިބި އެންމެ ޒުވާން ދެ ކޯޗުންނެވެ. ޗެލްސީގެ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް، 42 އާއި އާސެނަލްގެ މިކޭލް އާޓެޓާ، 38، ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި...

31 ޖުލައި

July 31, 2020 1
ލަމްޕާޑުގެ ލޯ ހަތަރު ކީޕަރަކާ ދިމާލަށް

ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ އޭނާގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުޅެވޭ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ގޯލްކީޕަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ޗެލްސީގައި މި ވަގުތު ހުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ގޯލްކީޕަރު ސްޕެއިނުގެ ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާއާ މެދު ލަމްޕާޑް ހިތްހަމައެއްނުޖެހެ އެވެ. އަދި ދެން...

22 ޖުލައި

July 22, 2020 2
ޗެލްސީން ކުރާ ހަރަދަށް ލިވަޕޫލް ނުބަލާނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޖުލައި 22) - އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރަން ޗެލްސީން ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް އެކަމަށް ލިވަޕޫލުން މާ ބޮޑަށް ނުބަލާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 10
ލަމްޕާޑާއި ސޯލްޝެއާގެ "ވީއޭއާރް" ކޯޅުމެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 19) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 5
ކުޅުމަށް ބަލާނަމަ އެންމެ މޮޅީ ސިޓީ: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ޖޫން 26) - ކުޅުމަށް ބަލާނަމަ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކަމަށް ރޭ އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދި ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020
ސަރުކާރަށް ބަރޯސާނުވުމުން ލަމްޕާޑްގެ ޝުކުރު ޗެލްސީ އަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 14) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމަށް ބަރޯސާނުވެ ޗެލްސީން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަށް އެ ކްލަބްގެ ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 1
ކެޕާއާ މެދު ބޭއިންސާފެއް ނުވަން: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރު ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާއާ މެދު ބޭއިންސާފުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
ކުޅުންތެރިން ނުގެންނާތީ ލަމްޕާޑް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 26) - ޗެލްސީން މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ކުޅުންތެރިން ގެންނަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތްނުކުރާތީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ހިތްހަމަނުޖެހުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 2
ލަމްޕާޑް އަނެއްކާ ވެސް މޮރީނިއޯ ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑްގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅޭ ޗެލްސީން ރަށުން ބޭރުގައި، ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 1
ލަމްޕާޑް ފެނިފައި ގާޑިއޯލާ އަށް ބާސާގެ ހަނދާންތަކެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މެޗެއްގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ލަމްޕާޑާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް: ހަޒާޑް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 20) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ މި ސީޒަނުގައި ހަވާލުވެ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް އަންނަނީ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދެމުން ކަމަށާއި އޭނާ ކުރި މަސައްކަތާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް މި ސީޒަނުގައި ޗެލްސީ ދޫކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ބެލްޖިއަމްގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާާޑް ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019
ފީފާގެ އަދަބަކީ ލަމްޕާޑަށް ނަސީބެއް ނޫން

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 30) - ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަދު ދިނުމަކީ ޗެލްސީއާ ހަވާލުވިއިރު ވެސް އެންމެ ބޭނުންވި ކަންތައް ކަމަށާއި އެކަމަށް ފުރުސަތު ފަހިވީ ފީފާ އިން ޗެލްސީ އަށް ޓްރާންސްފާ ނުކުރެވޭގޮތަށް ދީފައިވާ އަދަބު ކަމަށް ވިޔަސް އެއީ ނަސީބެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 1
ޓެމީ ދަސްކުރަނީ ޑްރޮގްބާގެ ވީޑިއޯތަކުން

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - މި ސީޒަނުގައި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް، ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ އެ ޓީމުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދެމުން އަންނައިރު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ވިދަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިއަކީ ކުރިއަށްކުޅޭ ޓެމީ އަބްރަހަމް އެވެ. ޓެމީ ކުރިއަރުވަން ލަމްޕާޑް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނައިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
ލިވަޕޫލް މެޗަކީ ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.