01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 28
މަކަރު ހަދައިގެން އިންކަމް ސަޕޯޓް ހޯދާތީ ޕޮލިހަށް

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ހޯދަން ބައެއް މީހުން މަކަރު ހަދާތީ ޖޮބް ސެންޓަރުން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަތައް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 15
އޮޅުވާލައިގެން ލޯނު ނެގި ދެ މީހުން އަދިވެސް ނުފެނޭ

މާލެ އަދި ވިލިމާލެއިން ތިން ގޯއްޗެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެ ބިންތައް މޯގޭޖްކުރުމަށް ފަހު އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ލޯނެއް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންނަށް ހާޒިރުވާން އެންގި ދެ މީހުން އަދިވެސް ހާޒިރު ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 25
ބައެއްގެ ބިންތައް މޯގޭޖްކޮށް ލޯނެއް ނެގި ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ތިން ގޯއްޗެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެ ބިންތައް މޯގޭޖްކުރުމަށް ފަހު ބޭންކަކުން އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި ލޯނެއް ނެގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 7
ރާއްޖޭގައި އާ ބޭންކެއް ހަދާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގެއް

މޯލްޑިވްސް ޑިޖިޓަލް ކޮމާޝަލް ބޭންކްގެ ނަމުގައި އާ ބޭންކެއް ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ދާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް ކަމަށް، މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 1
އެޕަލްއިން ރިސައިކަލްކުރަން ދިން ޑިވައިސްތައް ވިއްކައިފި

އެޕަލް އިން ނައްތައިލާ ޑިވަސްތައް ރިސައިކަލްކުރަން ޕާޓްޝިޕެއްގެ ދަށުން ކުރިން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި ގްލޯބަލް އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޕްރޮސެސިން (ގީޕް) އިން ޑިވައިސްތައް ނައްތާލުމުގެ ބަދަލުގައި މަރާމާތުކޮށްގެން އަލުން ވިއްކި ކަމަށް ބުނެ އެޕަލް އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 46
ފިހާރައަށް ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށް ފޮނުވަނީ ފޭކް ސްލިޕް

ފިހާރައަށް އެމީހާ ފޮނުވި ލިސްޓުގައި، ކޯސްޓް ދެ ކިރު ދަޅުން ފެށިގެން ކޮފީ އާއި ބޮޑީ ސްޕްރޭ އާއި ސުޕާރީއަށް ދަންދެން އޮތެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގު ހަދާލި އިރު 1،739ރ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 9
އެކައުންޓް ނަމްބަރު ބަދަލުކޮށް، ވަގަށް ފައިސާ ހޯދައިފި

އާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދި ފޭސްބުކްގައި ޖެހި ޕޯސްޓެއްގައިވާ އެކައުންޓް ނަމްބަރު ބަދަލުކޮށްގެން، ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން މީހަކު ފައިސާ ހޯދައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 2
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަމުންދާތީ ސަމާލުވާން އެދެފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން އޮޅުވާލައިގެން މީހުންގެ އަތުން ފަައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ފުލުހުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 33
ކަމަދޫގައި ކަރަންޓު ބިލްތަކުން ވައްކަންކުރާ މައްސަލައެއް

ބ. ކަމަދޫ ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކު، ކަރަންޓު ބިލްތައް އަމިއްލައަށް ބޮޑުކޮށްގެން އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 26
ތަނެއް ކުއްޔަށްދޭ ކަމަށް ބުނެ ލަނޑުދޭ މީހަކު ޖަލަށް

މާލޭން އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށްދޭ ކަމަށް ބުނެ، އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ނަމުގައި 13 މީހެއްގެ އަތުން ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނަގައި މަކަރު ހެދި މީހަކު ދެ އަހަރާއި ނުވަ މަހާއި 18 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 31
ޕްރީއޯޑާ އެމްވީގެ ވެރިޔާ ހަތަރު އަހަރަށް ގޭ ބަންދަށް

ޕްރީ އޯޑާ އެމްވީގެ ނަމުގައި ހިންގި ޕޭޖަކުން އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު އެ ތަކެތި ގެނެސްނުދިން މައްސަލާގައި އެ ޕޭޖް ހިންގި މީހާ ހަތަރު އަހަރަށް ގޭގައި ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 2
ބިލް ނުދައްކައި ފިލުމަށް ފަހު ހޮޓަލަށް ދައުވާކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގެ މަޝްހޫރު ހޮޓަލެއްގައި ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރި މީހަކު ބިލް އެއްކޮށް ނުދައްކައި، ފިލި މައްސަލަ ޕޮލިހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން އެއީ އަގު ވައްޓާލަން ކުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ހޮޓަލަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 3
ޗައިނާގެ "ލަވް މަދާ" ވީ ބޮޑު ކުށްވެރިއަކަށް

"ލަވް މަދާ" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ޗައިނާގެ ލީ ޔަންޒިއާއަކީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދި މީހެކެވެ. އޭނާއަކީ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން އެޑޮޕްޓްކޮށްގެން އުޅުނު "މަޔެކެވެ". އޭނާ އަށް "ލަވް މަދާ" ގެ ލަގަބު ވެސް ލިބުނީ އިންސާނިއްޔަތަކަށްޓައި ފެށި މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެންވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 6
ހަރަމައިން ޖަމާއަތުގެ މައްސަލަ ހިއްސާކުރަން އެދެފި

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން އަލް ހަރަމަ އިން ގްރޫޕަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާ މީހުން އެކަން ހިއްސާ ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 9
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ނަމުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ގުޅައި އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދި، ކާޑުގެ މައުލޫމާތާއި ސެކިއުރިޓީ ކޯޑާއި ޕިން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެފައި ވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 7
ސީލައިފްގެ ވެރިޔާ އައްމަޓީ ހޯދަން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި

ސީ ލައިފްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަހުމަދު މޫސާ (އައްމަޓީ) ހޯދަން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019
އެމެޒޯންގެ ޑްރައިވަރުން ސެލްފީ ނަގަން އަންގައިފި

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ އެމެޒޯން އިން ކަސްޓަމަރުން ގަންނަ މުދާ ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެ ކުންފުންނަށް ކޮންޓްރެކްޓަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ޑެލިވަރީ ޑްރައިވަރުން މަކަރު ހަދާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މަސައްކަތަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޑްރައިވަރުން ސެލްފީ ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 12
ހިޔާނާތަކާ ގުޅިގެން އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖަރަކު ވަކިކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ކުންފުނި، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ކުރެއްވި އަދި މިހާތަނަށް އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަ ސޭލްސް، ރީޖަނަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުސައިން ދީދީ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މިއަދު ވަޒީފާ އިން...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 3
ހިޔާނާތާ ދެކޮޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓެލްކޯ އިން ހިމާޔަތް

ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ހިޔާނާތުގެ ކަންކަން ހާމަކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމައި އެކަން ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 22
ހިޔާނާތްވީ 4.9 މިލިއަނަށް، މައްސަލަ ފުލުހަށް

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފު ހިޔާނާތްތެރިވީ 4.9 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ މިހާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށައަޅައިފި ކަމަށް، ގައުމީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.