19 ޖޫން

June 19, 2019 9
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ނަމުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ގުޅައި އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދި، ކާޑުގެ މައުލޫމާތާއި ސެކިއުރިޓީ ކޯޑާއި ޕިން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެފައި ވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 7
ސީލައިފްގެ ވެރިޔާ އައްމަޓީ ހޯދަން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި

ސީ ލައިފްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަހުމަދު މޫސާ (އައްމަޓީ) ހޯދަން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019
އެމެޒޯންގެ ޑްރައިވަރުން ސެލްފީ ނަގަން އަންގައިފި

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ އެމެޒޯން އިން ކަސްޓަމަރުން ގަންނަ މުދާ ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެ ކުންފުންނަށް ކޮންޓްރެކްޓަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ޑެލިވަރީ ޑްރައިވަރުން މަކަރު ހަދާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މަސައްކަތަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޑްރައިވަރުން ސެލްފީ ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 12
ހިޔާނާތަކާ ގުޅިގެން އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖަރަކު ވަކިކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ކުންފުނި، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ކުރެއްވި އަދި މިހާތަނަށް އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަ ސޭލްސް، ރީޖަނަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުސައިން ދީދީ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މިއަދު ވަޒީފާ އިން...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 3
ހިޔާނާތާ ދެކޮޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓެލްކޯ އިން ހިމާޔަތް

ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ހިޔާނާތުގެ ކަންކަން ހާމަކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމައި އެކަން ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 22
ހިޔާނާތްވީ 4.9 މިލިއަނަށް، މައްސަލަ ފުލުހަށް

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފު ހިޔާނާތްތެރިވީ 4.9 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ މިހާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށައަޅައިފި ކަމަށް، ގައުމީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 44
ބީއެމްއެލުން ސަސްޕެންޑް ކުރީ ދެމަފިރިން!

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބީއެމްއެލުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ދެމަފިރިން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

January 15, 2019 26
ބީއެމްއެލްގެ ހިޔާނާތް: ދެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އެތެރޭގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ދެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 60
ބީއެމްއެލް އެތެރޭގެ ހިޔާނާތުގެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ބީއެމްއެލްގެ މުވަައްޒަފުންތަކެއް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް ހިޔާނާތްވި މައްސަލައެއް އެ ބޭންކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 8
ދެ ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ޖަލަށް ލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 2
ވަގު ޓިކެޓު ލިބުނު އެންމެނަށް ފުރޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން އުމްރާ އަށް ފުރަން އުޅުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ވަގު ޓިކެޓު ލިބުނު އެންމެންނަށް ފުރޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

November 29, 2018 7
ސީ ލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި ލިޔުން ހުށަހަޅަން އެދެފި

ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަން ހަވާލުވި ސީ ލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން އޮތް ފަރާތްތަކުން ތަހުގީގަށް އެ ހުށައަޅަން ފުލުހުން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 4
ވަގު ޓިކެޓާ ހެދި އުމްރާއަށް ނުދެވެނު މީހުން ފުރައިފި

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް، އެ މީހުންގެ ޓިކެޓްތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން އެ ދުވަހު ނުފުރުނު 50 މީހުން މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 6
1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވަގު ޓިކެޓުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވިއްކި 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވަގު ޓިކެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 11
ސީ ލައިފުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 20 މިލިއަނަށް

ހުޅުމާލޭގައި ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން އިމާރާތް ކުރަން ބުނި އެޕާޓްމެންޓްތަކަށް ދެއްކި ރަޖިސްޓްރީ ފީ އާއި ޑައުންޕޭމަންޓް އަނބުރާ ހޯދަން އެދުނު މީހުންނަށް އެ ކުންފުނިން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 20 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތި ކަމަށް އެކަމުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 16
އުމަރު ނަސީރަށް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ: ވަކީލުން

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 11
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ޝީޝާ ތިން ބެއިންނަށް ކާމިޔާބު

ޝީޝާ ތިން ބެއިންގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) ގައި ހުޅުވާފައި އެކައުންޓަކުން 18 މިލިއަން ރުފިޔާ އޮޅުވާލައިގެން ނެގި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ނުލިބި އޮތް 13 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެސްބީއައި އިން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018
އެމެރިކާގައި އޮޅުވާލައިގެން ވޯޓުލީ މީހަކު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް

ޓެކްސަސް (މާޗް 31) - ކުށެއްކޮށްފައި އަދަބުން ސަލާމަތް ނުވެ ހުރި އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ރައްޔިތަކު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާފައިވާކަން ސާބިތުވުމާ އެކު އޭނާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 7
ހީލަތުގެ ތުހުމަތުގަ ލަންކާގައި ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި އިއްޔެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 10
މަކަރާއި ހީލަތް ހެދި މީހާގެ އަދަބު އަނެއްކާ ބޮޑުވެއްޖެ

މަކަރާއި ހީލަތުން މީހުން އަތުން ފައިސާ ހޯދި މައްސަލައެއްގައި ކުށްވެރިވި މީހާގެ އަދަބު ހައި ކޯޓުން ބޮޑުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެެ މީހާގެ އިތުރު މައްސަލައެއްގައި ވެސް ހައި ކޯޓުން އޭނާގެ އަދަބު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 11
މައްކާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހިންގެ މައްސަލަ ހުށަނާޅާ

ސަރުކާރުން މި އަހަރު ހުއްދަ ދިން އެއްވެސް ޖަމާއަތަކާ ގުޅުމެއް ނެތި ހަަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޖަށް ފޮނުވި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.