28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 13
އެއްވެ އުޅުމަށް ހުރަސްއެޅި ގާނޫނު މިހާރު "އޯކޭ"؟

އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ، ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ސަރުކާރާއި އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން އުޅުމަކީ ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުރިއާލައި، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެންގުމަކާ ނުލައި، އެއްވެއުޅުމުގެ ހައްގު ގާނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮތީ، އެއީ ކުށަކަށް ނުވާތީ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އާ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 35
އެއްވެއުޅުން ހަނިކުރި އިސްލާހު އުވާލަން ވިސްނުމެއް ނެތް

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކޮށް، އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ގައި ގެނައި އިސްލާހު އެއްކޮށް އުވާލައިފި ނަމަ މުޅި ނިޒާމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ފަދަ އެތައް ކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުއްވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 27
ގާނޫނާ ހިލާފަށް އެއްވާކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ޕޮލިސް

ގާނޫނާ ހިލާފަށް އެއްވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށާއި ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 10
އެއްވެއުޅުން ހަނިކުރި އިސްލާހު ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 41
އެއްވުން ސުލްހަވެރި ވާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: ފުލުހުން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާދަމާ ބާއްވާ އެއްވުމަކީ ސުލްހަވެރި އެއްވުމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެއްވުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 64
އިދިކޮޅު އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަނީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލުގެ ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަން އުޅޭތީ އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 56
ޕީޕީއެމަށް މާލޭގައި ކޮންމެ ކަމެއް "ރާސްޓަސް"!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމުން ފޯރީގައި ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޕޯސްޓަރުތައް ހަރުކޮށް، ވެހިކަލް ބުރުތަކާއި އެއްވުންތަކާއި ޖަގަހަތައް ވެސް ހުޅުވަނީ އެވެ. އެކަން ކަމަށް މަގުތައް ވެސް ބަންދުކުރަނީ އެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާނީ ކެމްޕޭން ވެސް...

28 ޖުލައި

July 28, 2017 36
ރާއްޖޭގެ މަސްރަހާ މެދު އދ. އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ މެދު އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 14
ބްރޯޑްކޮމްއިން ދަނީ މީޑިއާތައް އިނދަޖައްސަމުން:އެމްޑީޕީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަސްލަހަތުތައް ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ހިމާޔަތްކޮށްދީ، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ދަނީ މީޑިއާތައް އިނދަޖައްސަމުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިރޭ...

July 23, 2017 69
އެއްވުން ނުބޭއްވުމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް އިންޒާރެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިނިވަން ކުރާ ގޮވާލައި މާދަމާ ބާއްވަން އުޅޭ އެއްވުމަކީ ޣައިރު ގާނޫނީ އެއްވުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ފުލުހުން މިއަދު އިންޒާރު...

21 މާޗް

March 21, 2017 21
ހިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ހުރަސް ނާޅަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށާއި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތައްޔިބު ޝަހީމް ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 31
ހުއްދަ ނެތި މުޒާހަރާ ކުރެވޭނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި

ފުލުހުންގެ ހުއްދައެއް ނެތި މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރެވޭނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އެކަނި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 14
ވަކި ތަނެއްގައި ނޫނީ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރެވޭނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުގައި އެކަނި ކަމަށް ގާނޫނުގައި ހިމަނަން، އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 17
މަގު ބަންދު، ހައްގު ހޯދުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް!

ތިބީ އެކި ޝުއޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތަކެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެ ބޯޑުތައް ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެ، މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް، ފުލުހުން ހުއްޓެން ބުނި ހިސާބުގައި އިރުކޮޅަކު ތިބީ އެވެ. އަނބުރާލާފައި ގޮސް ސޯސަން މަގުން ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުނުތަނާ ފުލުހުން ހުއްޓުވި އެވެ. އެންގީ ޕޭވްމަންޓު މައްޗަށް އަރާށެވެ. ޕޭވްމަންޓު މަތިން ހިނގަން ފެށުމުން...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 30
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ގެއްލިގެން އުޅޭ ހައްގު މި އޮތީ!

މީހުން ޖަމާވާން ފެށުމާ އެކު ފުލުހުން އައިސް އެ ސަރަހައްދު އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްލި އެވެ. އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސްޓޭޖާ ދިމާލުން ޕޭމަންޓް މައްޗަށް މީހުން ފަހަތަށް ޖައްސަން ފެށި އެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ކުރިއަށް ދާން ހުއްދަ ދިނުމަށް ފަހު ބެރިކޭޑު ޖަހާ ބަންދުކޮށްލި އެވެ. ދެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ރަށު ތެރެ އަށް...

06 ޖޫން

June 06, 2016 28
"އުނދަގޫ" ވިޔަސް ހައްގުތަކެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ

މާލެއަކީ ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެކެވެ. ބިންކޮޅުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލާއިރު، މި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދަށް ނިސްބަތް ކުރާ ނަމަ ވަކިން ކުޑަ އެވެ. އަދި އެ އެންމެން ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި އެ އުޅަނދުތައް ދުއްވަން އޮތް މަގުތަކުގެ ހަނިކަމަށް ބަލާއިރު މާލެ އިންތިހާ އަށް ކުޑަ އެވެ. އެހެންކަމުން މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ބޭނުން ކޮންމެ...

25 މެއި

May 25, 2016 9
"އާންމުންގެ ހައްގަށް އަރައިގަންނަން ފުރުސަތެއް ނެތް"

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމީ، މަގުތައް ބްލޮކް ކުރުމުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނާތީ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވިއްސަކަށް މީހުން ނުކުމެ 30،000 މީހުންގެ ހައްގަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ފުރުސަތު...