04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 5
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން ހަނިކުރާ ގާނޫނުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުގެ ގިނަ މާއްދާތަކެއް ބާތިލްކުރުމަށާއި އެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ވަކީލުންތަކެއް މިއަދު ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 7
ކަންބޮޑުވުން ގިނަ އިސްލާހުތަކަކާ އެކު ޗުއްޓީއަށް

މި އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުނު އިރު ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކުރި ބިލްތަކެއް ފާސްކުރިކަމެވެ. ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތް މަޖިލިހުން އެ ބިލްތައް ފާސްކުރީ އެތައް ބަޔަކު އެކަމާ ދެކޮޅުހަދަމުން ދަނިކޮށް، އެއިން އެއްވެސް އަޑެއް...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 7
އަބުރު ހިމާޔަތްކުރަން ނިކުންނަ، ގޮތް ނޭނގޭ މީހާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީގެ އަބުރަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނައިރު، ނަޝީދަކަށް އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ. އަބުރު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި ހެދި ގާނޫނުގެ ދަށުން "އަމިއްލަ ފަރާތަކުން" ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 21
ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް!

ޕީޕީއެމްގެ ވިޕްލައިނާ އެންމެ ފަހުން ހިލާފުވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ރިޔާޒް ރަޝީދެވެ. އެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު ނާޅުއްވައި ދޫނުކުރައްވާނެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް މީޑިއާގައި ދައްކަވައި އަދި ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 24
އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ބޭނުން ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ނުހިފާނެ

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ހިޔާލުފާޅު ކުރުން ހަނިކޮށްފައިވާ ގާނޫނުގެ ބޭނުން ނުހިއްޕަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 26
އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރެވޭނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުގައި އެކަނި ކަމަށް ގާނޫނުގައި ހިމަނަން، އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

August 17, 2016 10
އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައެއް ނުގަނެވޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވީ "ކަނޑުކޮހުންތަކެއް" ކަމަށާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ނިގުޅައިގަނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު...

August 17, 2016 8
އަބުރާ ބެހެނީ ވެސް، ކަންބޮޑުވަނީ ވެސް މަޖިލިސް!

ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކުރި ގާނޫނާ އެކު، ޕޯޑިއަމްތަކާއި އާންމު އެއްވުންތަކާއި ޓީވީތަކުގައި ސިޔާސީ މީހުން، އެހެން މީހުންގެ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 9
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމޫން އަހުމަދަށް ބަޔަކު މިރޭ ވަޅިން ބިރު ދައްކައި މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 10
އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު އެޖެންޑާކޮށްފި

ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރެވޭނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުގައި އެކަނި ކަމަށް ގާނޫނުގައި ހިމަނަން، އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް ބަހުސް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 9
ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ހައްގުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގުގައި އެ މީހަކު ހުރި ތަނެއްގައި ހުރެގެން، މުޒާހަރާއެއް ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް (ޓީއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

August 13, 2016 19
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ހެދި ނުބައި ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ!

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތް ގާނޫނު ފާސްކުރިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވީ ދެން ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ނޫސްވެރިކަން...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 32
ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވާ ބިލް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 46
"ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަމަލެއް ނުކުރާނަން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލަކުން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުމަކަށް ނާންނާނެ ކަމަށާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލު ގާނޫނަކަށް ވިޔަސް އެއަށް އަމަލު...

August 10, 2016 22
ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކުރި ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލުމަށް އދ. އިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 4
މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ރެޑްވޭވް ސަލީމް އިސްތިއުފާ ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ކަމުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް) މިރޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

August 09, 2016 17
ސަލީމް ވެސް ޕީޕީއެމް ވައިބަ ގުރޫޕުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވާ ބިލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވޯޓު ނެގި ވަގުތު މަޖިލިހަށް ވަޑައިނުގެންނެވި، އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 19
ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހަނިކުރަން އެޗްއާރްސީއެމް ދެކޮޅު

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލުގައި ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައިވާ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވެގެންދާ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާތައް އުނިކޮށް އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެވޭނެ ގޮތަކަށް ބިލް އެކުލަވާލަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ހުށަހަޅައިފި...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 55
މުހިންމު ވޯޓަކަށް މެމްބަރުން މާލޭގައި ތިބެން އަންގައިފި

އަންނަ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހުން ކުރެ ކޮންމެވެސް ދުވަހެއްގައި މުހިންމު ވޯޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ނަގާނެތި، ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އެ ތިން ދުވަހު މާލޭގައި ތިއްބެވުމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

August 05, 2016 41
އަބުރުގެ ބިލަށް ލިބުނު އާންމު ޚިޔާލުތައް ބާތިލުކޮށްފި

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީ އަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ އެ ހިޔާލުތަކަކީ "ބާތިލް" އެއްޗެއްގެ...

August 05, 2016 27
އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަބުރުގެ އާ ބިލެއް ހުށަހެޅުން

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް، އަނބުރާ ގެންގޮސް މުޅިން އާ ބިލެއް ހުށަހެޅުމަކީ، މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 33
"ފިލްމު ހެދުން ހުއްޓާލާށޭ ލިޔޭ. އޭރުން ހުއްޓާލާނަން"

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު މިހާރު އޮތީ ފިލްމެއް ހެދޭނެ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއިި މި ބިލް ގާނޫނަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ ފިލްމީ ދާއިރާ މުޅިން...

August 04, 2016 69
އަބުރު ބިލްގެ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބްރޯޑްކޮމްގެ ތާއީދު

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު އިސްލާހުކޮށްގެން ފާސްކުރާ ނަމަ، ނޫސްވެރިކަން ވަޅުނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް ބިލްގައި ހުރި ގިނަ ކަންކަމަށް...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 17
އަބުރުގެ ބިލަށް ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީން އާންމުކޮށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 02, 2016 18
އަބުރުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް 14 ފަރާތެއް ކޮމެޓީއަށް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް 14 ފަރާތެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 58
އަބުރުގެ ބިލުގައި ބައެއް މެމްބަރުން ވިޕާ ހިލާފުވެއްޖެ

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ބިލު...

August 01, 2016 5
އަބުރުގެ ބިލު ބަލައިގަނެ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، އެ ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް 11 މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީއަކަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި...