21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
މޮނާކޯ އިން ފަހަތުން އަރައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 21) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ މޮނާކޯ އިން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020
17 އަހަރުގެ ކަމަވިންގާ އަށް ފުލުފުލުގައި ރެކޯޑްތަކެއް

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 9) - ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޔޫކްރޭން އަތުން 7-1 އިން ފްރާންސް މޮޅުވި މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި 106 އަހަރުވީ ރެކޯޑަކާ ހަމަކުރި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އެޑުއާޑޯ ކަމަވިންގާ އަކީ މުސްތަގުބަލުގައި ފުޓްބޯޅައިގައި ވިދާލާނެ ތަރިއެއް ކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ. ކުރު ނަމަވެސް ޝައުގުވެރިވެފައިވާ ކަމަވިންގާގެ ފުޓްބޯޅަ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 2
ކުޅު ޖެހުމުން ޑި މާރިއާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މާސޭގެ ކުޅުންތެރިއަކު ގަޔަށް ޕީއެސްޖީގެ އާޖެންޓީނާ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް ޑި މާރިއާ ކުޅު ޖަހާފައިވާތީ އޭނާ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 1
ނޭމާ ދެ މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފްރެންޗް ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާސޭއާ ދެކޮޅަށް ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ނޭމާ އަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑާ އެކު އޭނާ ދެ މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 2
ނޭމާގެ ދިފާއުގައި ޕީއެސްޖީ ތެދުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ފްރެންޗް ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާސޭއާ ދެކޮޅަށް ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މާސޭގެ ޑިފެންޑަރު އަލްވާރޯ ގޮންޒާލޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާއާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ޕީއެސްޖީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 7
ނޭމާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަސް ރަތް ކާޑު ދައްކައިފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ މާސޭ އިން 1-0 އިން ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރި މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ހިނގައިދިޔަ ހަަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ނޭމާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަތް ކާޑު ދައްކައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 1
އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ލެންސުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ލެންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ފްރެންޗް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގައި އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ލެންސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ފްރެންޗް ލީގު ފެށި މެޗުގައި ޑިޕާއިގެ ހެޓްރިކެއް

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 29) - ފްރެންޗް ލީގުގެ އާ ސީޒަން ރޭ ފެށި މެޗުގައި މެމްފިސް ޑިޕާއިގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލިޔޯނުން 4-1 އިން ޑިޖޯން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ފްރާންސް ލީގުގެ ރެލިގޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކޯޓު އަމުރެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 10) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަަބަބުން ކެންސަލްކުރި ފްރެންޗް ލީގުގައި ރެލިގޭޝަން އުސޫލާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސްގެ ކޯޓަކުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ކެންސަލްކުރި ފްރެންޗް ލީގު ފަށަން ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (މެއި 26) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަަބަބުން ފްރެންޗް ލީގު ކެންސަލްކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އަލުން ލީގު ފަށަން ހުއްދަދިނުމަށް އެދި ލިޔޯނުން ފްރާންސްގެ ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020
ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލްކުރީ މާ އަވަހަށް: ފެބްރިގާސް

މޮނާކޯ (މޭ 10) – މި ސީޒަނުގެ ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލްކޮށްލަން ނިންމީ މާ އަވަހަށް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް އެ ލީގުގެ މޮނާކޯގެ މިޑްފީލްޑަރު ސެސް ފެބްރިގާސް ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020
ޕީއެސްޖީ އަށް ތަށި ދީފި، ލިޔޯނުން ކޯޓަށް ދަނީ

ޕެރިސް (މެއި 1) - ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކެންސަލްކޮށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީ އަށް ދިނުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހި ލިޔޯނުން ކޯޓުގައި މައްސަލަ ޖައްސަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020
ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލް، މަގާމުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 29) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފްރާންސް ސަރުކާރުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއް ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 6
ސްޕެއިނާއި ފްރާންސުން ސަޕޯޓަރުން މަނާކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 11) – ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްޕެއިނާއި ފްރާންސްގެ ލީގާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ މެޗުތައް ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 1
ނޭމާ އާއި އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗާ މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 2) - ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި ނޭމާ، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލްއާ ދެމެދު މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020
އެމްބާޕޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު ޕީއެސްޖީން ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 16) - ކީލިއަން އެމްބާޕޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު 4-1 އިން ރަށުން ބޭރުގައި މޮނާކޯ ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީން ފްރެންޗް ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
ނޭމާ އާއި އެމްބާޕޭގެ ގޯލްތަކުން ޕީއެސްޖީ ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 5) – ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި ނޭމާގެ ލަނޑުތަކުން ނާންޓެސް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީން ފްރާންސް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019
ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ޑިޖޯނުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 2) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ޑިޖޯނުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން 2-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
އިކާޑީ ތަފާތު ރޫހެއްގައި: "އެންމެ މޮޅީ ޕީއެސްޖީ"

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 28) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ މައުރޯ އިކާޑީގެ ދެ ގޯލާ އެކު ވަރުގަދަ މާސޭ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޕީއެސްޖީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 2
ބޮޑު ގަވާއިދަށް 10 އަހަރު: ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅަ ބަދަލު

މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން ހިންގި ދިރާސާ އަކަށް ފަހު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑުގަދަވާން ފެށީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މަހުޖަނުން ޔޫރަޕްގެ ކްލަބްތައް ހިންގަން ހަވާލުވެ، އެއް ބައި ކްލަބްތަކުގެ ވެރިން އެ މީހުންގެ ވިޔަފާރި އަށް ފައިދާ ވާގޮތަށް ކްލަބް ހިންގަން ފެށުމުންނެވެ. އަނެއް...