15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
ޕީއެސްޖީ ބަރޯސާވަނީ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށް ނޫން: އެމެރީ

ގިޖޯން، ފްރާންސް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ޕީއެސްޖީ ބަރޯސާވަނީ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށް ނޫން ކަމަށް ރޭ ގިޖޯން އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 4
އެމްބާޕޭގެ ގޯލުން ޕީއެސްޖީ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

މެޓްޒް، ފްރާންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) – ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުއްމީދީ އެއް ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖެހި ގޯލާ އެކު ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ މެޓްޒް އަތުން 5-1 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 2
17 އަހަރަށް ފަހު މޮނާކޯ އިން ފްރާންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މޮނާކޯ (މެއި 18) – ސެއިން-އެޓީން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މޮނާކޯ އިން 17 އަހަރަށް ފަހު ފްރާންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017
ބަލޮޓެލީގެ ފައިދާ ޓީމަށް ބޮޑު: ނީސް ކޯޗު

ޕެރިސް (މެއި 1) - އިޓަލީގެ ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ޓީމުގައި ހުުރުމުގެ ފައިދާ ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކްލަބް ނީސްގެ ކޯޗު ލޫޗިއެން ފަވްރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
ޕީއެސްޖީ އަށް މަޓުއިޑީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފި

ޕެރިސް (އޭޕްރިލް 19) - މެޗުގެ ފަހު އިތުރު ވަގުުތުގައި ބްލައިސް މަޓުއިޑީ ޖެހި ލަނޑުން ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ މެޓްޒް އަތުން 3-2 އިން ޕީއެސްޖީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017
މޮނާކޯ އަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (މާޗް 12) - ބޯޑޯގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި މޮނާކޯ ފްރެންޗް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017
އެމްބާޕޭ ވިދާލިއިރު މޮނާކޯ އަށް ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޕެރިސް (މާޗް 6) - އުުއްމީދީ ސްޓްރައިކަރު ކިލިއަން އެމްބާޕޭގެ ދެ ލަނޑާ އެކު 4-0 އިން ނަންޓެސް ބަލިކޮށް މޮނާކޯ ފްރެންޗް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017
ޕީއެސްޖީ އާއި ނީސް މޮޅުވުމުން މޮނާކޯ އަށް ޕްރެޝަރު

ޕެރިސް (މާޗް 5) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ނީސް އާއި ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވުމުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މޮނާކޯ އަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 1
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޕީއެސްޖީ ދެ ވަނަ އަށް

މާސޭ، ފްރާންސް (ފެބްރުއަރީ 27) – އޮލިމްޕިކް މާސޭގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު 5-1 އިން ބަލިކޮށް ފްރާންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ޕީއެސްޖީ އަލުން އަރައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
މޮނާކޯ ހުއްޓުވަން ފަސޭހަ ނުވާނެ: ފަލްކާއޯ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 6) - ނީސްގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައި ފްރާންސް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ރޭ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގި މޮނާކޯ ހުއްޓުވަން ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ރަޑަމެލް ފަލްކާއޯ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017
ޕީއެސްޖީއާ އެއްވަރުކޮށް މޮނާކޯ އެއް ވަނަ އަށް

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 30) - ފަހު ވަގުތު ބެނާޑޯ ސިލްވާ ވައްދާލި ހިތްގައިމު ލަނޑާ އެކު ޕީއެސްޖީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް މޮނާކޯ އަލުން ފްރެންޗް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަހަރެން ފެއިލެއް ނުވޭ: ފަލްކާއޯ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 12) - އޭނާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ދެ ކްލަބުގައި ވެސް ފެއިލްނުވާ ކަމަށް މޮނާކޯ އަށް ކުޅޭ ކޮލަމްބިއާގެ ފޯވާޑް ރަޑަމެލް ފަލްކާއޯ ބުނެފި އެވެ.

December 12, 2016
ނީސް އަތުން ކަވާނީ ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 12) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ނީސް ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް އެޑިސަން ކަވާނީގެ ލަނޑުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016
ޕީއެސްޖީން ފުރުސަތު ނަގާލުމުން މޮނާކޯ އެއް ވަނަ އަށް

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 4) - ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ މޮންޓެޕިއޭ އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ޕީއެސްޖީން ފުރުސަތު ނަގާލުމުން ބަސްޓިއާ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ މޮނާކޯ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016
ބަލޮޓެލީގެ އެހީއާ އެކު ނީސް އެއް ވަނައިގައި

ނީސް، ފްރާންސް (އޮކްޓޯބަރު 31) - މާރިއޯ ބަލޮޓެލީގެ ލަނޑާ އެކު ނަންޓެސް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ފްރާންސް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ނީސް އިން ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
ބަލޮޓެލީގެ ލަނޑުން ނީސް އެއް ވަނަ އަށް

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 3) - މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ޖެހި ލަނޑާ އެކު 2-1 އިން ލޮރިއެންޓް ބަލިކޮށް ނީސް ފްރާންސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.