17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 11
ތަރުކާރީ ވިއްކާ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އަންގައިފި

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކާ ހުރިހާ ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަން ޖެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 65
ތަރުކާރީ/މޭވާގެ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން ލާޒިމް

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ލާޒިމްކޮޮށް، ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް 10،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ކިވީން ވެސް ބަރުދަން ލުއިކޮށް ދޭނެ

ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ބާވަތަކަށް ނުވިޔަސް ކިވީ އަކީ ރާއްޖޭން ވެސް ފަސޭހައިން ލިބޭ މޭވާއެކެވެ. ބެލެންސް ޑައިޓެއް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ކިވީ އަކީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ އެއްޗެކެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 2
އާދީއްތަ ދުވަހު 52 ކޮންޓެއިނާ ކްލިއާކުރި

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު 52 ކޮންޓެއިނަރުގެ ކާބޯތަކެތި ކްލިއާ ކުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020
ބަނޑުހައިވުން ކުޑަކުރަން ހިކިމޭބިސްކަދުރު

ޑައިޓެއްގައި އުޅޭ ނަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނައިލާށެވެ. ޕިއްޒާ އާއި ބާގާ އާއި ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ކަހަލަ ޖަންކް ފުޑްގެ ބާވަތްތައް މާ ބޮޑަށް ކާން ހިތްވާ ނަމަ ބަރުދަނަކަށް އެނގުމެއް ނުވާނެ އެވެެ. އެހެންވެ ހިކެން މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ އެތަކެއްޗާ ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ދުރުވުން މުހިއްމެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
ސްޓްރޯބެރީން ހަނދާން ގަދަކޮށްދޭ

މޭވާތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓްރޯބެރީ އަކީ ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދޭ އެއްޗެކެވެ. ދުޅަހެޔޮ ޑައިޓަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ މި މޭވާ އަކީ މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެތައް މާއްދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ ސްޓްރޯބެރީ އަކީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފައިބަރުން މުއްސަނދި އެއްޗެކެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 3
ޑްރެގަން ފުރުޓުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް

ކެކްޓަސްގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޑްރެގަން ފުރުޓަކީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ބޮޑަށް މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ މޭވާއެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 1
ބަރުދަން ލުއިކުރަން މުހިންމު 5

ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުން ނަމަ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކަސްރަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން ބޮޑުކުރަންޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަނގަޅު ޑައިޓެއްގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރެގެން ނޫނީ، ބަރުދަން އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ވިޓަމިން ބީ12 ކިހާ މުހިއްމު މާއްދާއެއް؟

ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ޕްލާންޓް-ބޭސްޑް ޑައިޓް ނުވަތަ މުޅިން ވެސް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތަކަށް ބަރޯސާވާ ޑައިޓްތައް ފޮލޯކުރަމުން ދިއުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ސިފަކުރާ ނަމަ އެފަދަ ކާނާތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކީ ވެޖެޓޭރިއަނުންނެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 4
އާ ވައްތަރެއްގެ އާފަލެއް، ހަލާކުނުވެ 1 އަހަރު ހުރޭ

ހަލާކު ނުވެ އެއް އަހަރު ވަންދެން ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނާ، އާފަލުގެ އާ ބްރީޑެއް، 20 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން އުފަންކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
މޫނު ރީތިކުރާށާއި ދަތް ހުދުކުރަން ވެސް ދޮންކެޔޮ ތޮށި

ދޮންކެޔޮ ކެއުމަށް ފަހު އޭގެ ތޮށިގަނޑު އެއްލައިލުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުމާ މެދު ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 1
އެންމެ ބަރު އެވޮކާޑޯގައި ދެ ކިލޯ

އެންމެ ބޮޑު އެވޮކާޑޯއާ އެކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ވެސް ޖާގަ ހޯދާފައި އޮތް އެވޮކާޑޯއެއްގެ ރެކޯޑް ކުޑަ ތަފާތަކުން މުގުރާލައި، ހަވާއީގެ އާއިލާއަކުން އަނެއްކާ ވެސް ރިކޯޑް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 11
ކަޅު އާފަލު، މިއީ އެންމެ ތަދު އާފަލު

ބްލެކް ޑައިމަންޑް އެޕަލްގެ ނަން ދީފައިވާ މި އާފަލަށް ސްކޯޕިއަން ފުރުޓް ވެސް ކިޔަ އެވެ. އަދި މިވައްތަރު، އެހެން ހުރިހާ އާފަލަކަށްވުރެ ފޮނި ރަހަ ގަދަވެފައި މުރަނަ އެވެ. މި އާފަލު ހެދޭ ހަމައެކަނި ތަނަކީ ޗައިނާގެ ޓިބެޓްގައިވާ ފަރުބަދަމަތީގެ ސަރަހައްދެކެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ފަޅޮލުގެ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަ

ރާއްޖޭގައި ވެސް އާންމުކޮށް ހެދޭ ފަޅޮލަކީ ސިއްހީ ފައިދާތައް ގިނަ މީރު މޭވާއެކެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ފަޅޮލަކީ އެ އޮތް ގޮތަށް ކާލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ފަޅޮލުން ސަޓަނި ހެދުމާއި ފެނުކައްކައިގެން ކެއުމާއި ޖޫސް ގިރައިގެން ވެސް ބޯންވީ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 1
ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ގިނަ ދުވަހު ބެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް

ކާނާ ނުބައި ނުވާނެހެން ތާޒާކަންމަތީ ގިނަ ދުވަހު ބެހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް ހުރެ އެވެ. މި ކިޔައިދެނީ މިގޮތުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަމެކެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 1
މިހެން އަލަނާސި ކެވޭނެ؟

އަހަރެމެން އަލާނާސި ކަނީ އޭގެ ތޮށި ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަށައި ކޮށައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެފައިވާ ކުރުކުރު ވީޑިއޯއެއްގައި ފެންނަނީ ކަށިކެޔޮ ގަނޑަކުން ވައްތައް ނައްޓާ ގޮތަށް ފަހަރަކު ވަކެއް އަލަނާސިގަނޑުން ނައްޓަމުން ކަނިކޮށެވެ. ވަޅިއެއް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 3
ދުންފަތާ ދުރުވެ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކެއުން ގިނަކުރޭ

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ކެއުމަކީ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން އެނގެ އެވެ. ސައިންސްވެރިން މި ވަނީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް މޭވާ އާއި ތަރުކާރީން އަދާކުރާ ރޯލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިފަ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ

މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކާ ނަމަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 1
ސައްކޭލަކީ ދޫކޮށްލެވޭނެ މޭވާއެއް ނޫން

ސައްކޭލަކީ ރާއްޖޭގައި ހައްދާ މޭވާއަކަށް ނުވިޔަސް މިއީ އާންމުކޮށް ގަންނަން ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. ސިއްހަތަށް ބަލައިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް ކާން މުހިއްމު އެއްޗަކަށް ވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ ސިއްހީ ފައިދާތައް ގިނަވުމެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 1
މުރާކި: ފައިދާތައް ގިނަ، އާންމު މޭވާއެއް

އަހަރެމެން ވިނައެއް ކަމަށް ބަލާ މުރާތްކަކީ ސިއްހީ ފައިދާތައް ގިނަ އެއްޗެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ހެދޭ މި ކުޑަކުޑަ ގަހުގައި އަޅާ ކުޑަކުޑަ މޭވާ ކައި އުޅެނީ މަޖަލަކަށެވެ. އަނގައިގެ ތެރެއަށް މި މޭވާ ފެޅޭއިރު ކުއްލިއަކަށް އެ ދޭ ހުތް ފޮނި ރަހަ ކަމުދަނީ އެވެ.