11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 71
އަސްލަމްގެ ޖަވާބުތަކާ މެދު ނަޝީދު ރުހިވަޑައެއް ނުގަތް

ފުވައްމުލަކުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރަން ނުފެށި ލަސްވާ މައްސަލައިގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ދެއްވި ޖަވާބުތަކާ މެދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ނުރުހުން...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 15
ފުވައްމުލަކުގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ފުވައްމުލަކުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 9
ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހަދަން ފަށައިފި

ފުއްމުލަކުގައި ރަށު ތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 2
ނައިބު ރައީސް، އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 3
ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މުލްހާ އަލީ ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 10
ފުވައްމުލަކު ބޯޓެއް ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފި

މާލެ އިން ފުރައިގެން މި މަހުގެ 17 ގައި ފުވައްމުލަކަށް ދިޔަ ބޯޓެއް، އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކަރަންޓީނު ކުރުމުން އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 7
ފުވައްމުލަކުގައި ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ފުވައްމުލަކުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ މީހަކު އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވުމުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 45
ނަރުދަމާ ރަނގަޅުނުވާތީ ފުވައްމުލަކު މެމްބަރު ރަތަށް

ފުވައް،މުލަކުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި ހުރި ބޮޑެތިި މައްސަލަތަކެއް ހައްލުނުވެ، ނަޖިސް ބޭރުވާތީ ފުވައްމުލަކު މެމްބަރުން އެންވަޔަރް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަނާ މެދު ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 3
ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް އަންނަ މަހު ހަދަން ފަށާނެ

ފުވައްމަލަކުގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ތިން ރަށެއްގައި އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫގައި އުރީދޫގެ ސެލްފް ސާވިސް ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 2
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނަގާ މައްސަލަ މި ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ސިޓީގެ ކައުންސިލުން ދީފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 3
ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ ހޭއަރައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ފިރިހެން މީހާ ސާޖަރީ އަށް ފަހު އިއްޔެ ހޭ އަރައިފި ކަމަށާއި އޭނާ ހޭ ނާރާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ދެވުނީ އެކަން އޭރު ނޭނގި އޮތުމުން ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 1
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ އަދިވެސް ހެއެއްނާރާ

ފުވައްމުލަކުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ފިރިހެން މީހާ އަދިވެސް ހޭ ނާރާކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 1
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް

ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ހަވީރު ދެ ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުވެ، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 8
ޖަމްޝީދާގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ފެނުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބަތަލާ އަކީ ޖަމްޝީދާ އަހުމަދެވެ. ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުތް މި ބަތަލާ އަކީ އޭނާގެ ރަން ދުވަސްވަރު މަގުބޫލު ޓްރެންޑެއް ވެސް ސެޓްކުރި ބަތަލާއެކެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 6
މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑް އެސްއޯޕީއާ އެއްގޮތަށް ވަޅުލައިފި

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި މަރުވި މީހަކު، ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނުވަތަ އެ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ އެ މީހުންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖާ (އެސްއޯޕީ)އާ އެއްގޮތަށް، މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
ހަކަތަ މަޝްރޫއުގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހަ ސަރަހައްދެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައި، ކަރަންޓް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވައި ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 8
ފުވައްމުލަކު ލިންކް ރޯޑް ވަކި ވަގުތެއްގައި ބަންދުކުރަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ލިންކް ރޯޑްގައި މީހުން ބުރުޖަހަން ނުކުތުން އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، އެ މަގު ވަކި ވަގުތެއްގައި ބަންދު ކުރަން ނިންމައި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ފިޔަވައި އެ ސިޓީގައި ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 4
ގިނަ ރަށްރަށުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަކާ ނުލައި، ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ މީހުންނަށް ރަށްރަށުގެ ބިން ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 9
އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކުގައި ވެސް މިސްކިތްތައް "ބަންދު"

މިހާރު މާލޭގައި ފެތުރެން ފަށާފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.