01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 4
ރީޖަނަލް ތިން އެއާޕޯޓެއް ހަވީރު 6 ޖަހާއިރު ބަންދު!

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފްލައިޓްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް މަދުކޮށް ހަމައެކަނި ދުވާލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ ތިން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓެއްގެ 24 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 17
ފްލައިމީން އައްޑޫ/ފުވައްމުލައް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ

ފްލައިމީން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ ކަމަށްވާ އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 9
ހައުސިންޔުނިޓްތަކެއްގެ ލޭންޑްސްކޭޕް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކުރަން ނިންމާފައިވާ 1،500 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން 200 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ސައިޓުގެ ލޭންސްކޭޕް ޑިޒައިންކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 5
ފްލައިމީ، އައްޑޫ/ފުވައްމުލަކަށް އަންނަ މަހު އުދެހެނީ

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 32
ފްލައިމީ އަނެއްކާ ވެސް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ އެއާގެ އެއާލައިން، ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް އަނެއްކާ ވެސް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 6
ފުވައްމުލަކަށް ރޭ ނުޖެއްސުނު ފްލައިޓް އަލުން ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކުން ރޭ ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށު އެއާޕޯޓަށް ނުޖެއްސި އަނބުރާ މާލެ އަންނަން ޖެހުނު ފްލައިޓްގައި ތިބި ދަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު އެހެން ފްލައިޓެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 6
ދަތުރުތައް ފެށުން ލަސްވަަނީ ތައްޔާރު ނުވެވޭތީ: ފްލައިމީ

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެށުން ލަސްވަނީ އެ އެއާލައިނަށް އަދިވެސް ތައްޔާރީތައް ނުވެވޭތީ ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 9
އައްޑޫ-ފުވައްމުލަކަށް ފްލައިމީ ފަށާނީ މިމަހުގެ 15ގައި

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ، އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ މި މަހުގެ 15 ގައި ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 19
އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފްލައިމީ އަލުން އުދުހެނީ

ކުރިއަށް އޮތް ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ އަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބޭއްވުން ކަމަށް ވިލާ އެއާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 6
ފަރަށް އެރި ބޯޓު ފުންކުރުމުގައި ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް!

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ފަރަށް އިއްޔެ އެރި ވިއެޓްނާމްގެ މުދާ އުފުލާ ބޯޓު ފުން ކުރުމުގައި ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 4
އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފި

ރޯދައާ ދިމާކޮށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް އިތުރު ދަތުރުތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.