14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 49
މުސާރައާ އެކު ޒިންމާ ވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި "ކަސްތޮޅު" އެޅުވި އެއް ބަޔަކީ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 20
ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި

މޭޔަރުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކޮށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 38
ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ އަލުން ބޮޑު ކުރަނީ

މޭޔަރުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކޮށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 4
ފުވައްމުލަކުގައި އައިޔޫއެމްގެ ސެންޓަރެއް ހަދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ (އައިޔޫއެމް) ލާނިން ސެންޓަރެއް ހަދަން އެ ޔުނިވަސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 6
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 14
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަލުން މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 10
ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ބާރުތައް ކެބިނެޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ ބާރުތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 10
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް ދެނީ

މި ފެށޭ ހަފްތާގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 15
ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓް މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލެއްނުވޭ

ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ ތިން ދުވަސްވެފައިވާ އިރު ވެސް، އެކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ނުލިބޭ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 12
އައްޑޫ/ފުވައްމުލަކުގެ ދަފްތަރު ވެސް ހައުސިންގެ ދަށަށް

ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން އައި، ވިހައި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑާއި ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 26
ފަސް މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރު ގަޑިއަށް ހަތަރު ލައްކަ

އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ވެރިއަކު ހުއްދަ ދިން ކަން އެނގެން ނެތި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަސް މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަން އެ ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 13
ފުވައްމުލަކު ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް!

ފުވައްމުލަކުގެ އަވަށު ކައުންސިލް އިދާރާތައް އުވާލައި ސިޓީ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 75 މީހުންގެ ވަޒީފާއާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދިއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 22
އާ ކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު ވެސް ސިޔާސީ "ބޮޑު ފާރު"

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވި ވާހަކަ މަތިން އެއްވެސް މީހަކު ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ އެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުން ތައާރަފު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ނިހާން...

03 ޖޫން

June 03, 2017 15
ފުވައްމުލަކުގެ ފުރަތަމަ މޭޔަރަކީ ފަލާހު

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އަބްދުﷲ ފަލާހް ޝަރީފް މިއަދު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

June 03, 2017 4
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުފައްދަވައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިދާރާއެއް އުފައްދަވައި، ކުރިން އެރަށުގައި އޮތް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް...

June 03, 2017 52
ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކުގެ މުދާ ހަވާލެއް ނުކުރި!

ފުވައްމުލަކު އަށް އަވަށުގައި ހިންގި ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި ހުރި މުދަލާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަކުން ގެންދަން އުޅުމުން އެކަމަށް ކައުންސިލަރުން ހުރަސްއަޅައި...

25 މެއި

May 25, 2017 65
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ވެސް ހަނިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް ލިބިގެން ވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރުތައް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 13
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު ހޯދަން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު އަނބުރާ ހޯދުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބުވި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 49
"ފުވައްމުލަކުން މަސީހަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި، އިސްތިއުފާދީ"

މި ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ބޮޑު "ހަނގުރާމައެއް" ކުރީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށެވެ. އެކަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ފުވައްމުލަކުން ހޯދި ނަތީޖާއިން، މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަން...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 6
މުސާރަ ނުދެވި އޮތީ މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލަކުން ނޫން

ފުވައްމުލަކުގެ ހަތަރު މިސްކިތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވި އޮތީ މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން ނޫން ކަމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވަނީ އެހެނިހެން ހަރަދުތަކެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 14
މިސްކިތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އެކި ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވި ގިނަ ދުވަސްވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކައުންސިލްތަކަށް ނުފޮނުވާތީ ކަމަށް ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 31
ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލެނީ

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބަށްފަހު، އަވަށު ކައުންސިލް އިދާރާތައް އުވާލުމުން ގާތްގަނޑަކަށް 75 މީހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.