20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 3
"ސިސްޓާ އައިލެންޑް ކޮންފަރެންސް" ބާއްވައިފި

ރަށްރަށުގައި ހުރި ވަސީލަތްތައް އެންމެން ހިއްސާވާ ގޮތަށް ބޭނުންކުރަން ގއ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 7
ފުވައްމުލަކަށް ދޮންވެލި ދޭން ބައެއް ރަށްރަށުން އެއްބަސް

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދޮންވެލި ފުވައްމުލަކުން ނުލިބޭތީ ދޮންވެލި ހޯދަން ގއ. އާއި ގދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް، އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 28
ސުނާމީ ގެތައް އެޅިއިރު 144 މިލިޔަނުގެ ގެއްލުމެއް

ރާއްޖެ އަށް 2004 ވަނަ އަހަރު އެރި ސުނާމީގައި ގއ. އަތޮޅުން ގެދޮރު ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެންމެ ފަހުން އެޅި ގެތަކަށް ހޭދަވާން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް 144.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެ، ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 31
ސާކިއުލާ ނެރުނީ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރި ފަހުން: ކައުންސިލް

ހާއްސަ ހުއްދައަކާ އެކު ނޫނީ ކައުންސިލްތަކުން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރުން މަނާކޮށް ސާކިއުލާ ނެރުނީ އިންޑިއާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރި ފަހުން ކަމަށް، އެ މައްސަލައިގައި...

December 14, 2017 11
ސަފީރުންނާ ގުޅުން ބަދަހިވުމުން ފައިދާކުރާނެ: އެމްޑީޕީ

އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުންނާއި ބޭރުގެ ސަފީރުންނާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 10
ވިލިނގިލީގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތައް ފަށަނީ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.