10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
މަސް ދޯންޏަކަށް ހޮނުއަޅައި، ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ހަަދަމުން އަންނަ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ގއ. މާރަންދޫ ކައިރިން ދަތުރުކުރި މަސްދޯންޏަކަށް ރޭ ހޮނުއަޅައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 8
ތިޖޫރިއެއް ވަގަށް ނެގި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. ކޮލަމާފުށީ ގެއެއްގެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 5
ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން މިނިވަންކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ދުވަސްވަރު ގއ. ކޮލަމާފުުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 4
ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން މިއަދު ދޫކޮށްލަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގއ. ކޮލަމާފުުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން މިއަދު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން އަންގާފައިވާ އެމީހުންގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 12
"ކޮލަމާފުށީގައި ހިންގީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ނޫން"

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލައެއްގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުކޮށް، ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ އަމަލުތައް ޓެރަރިޒަމަށް ނުފެތޭ ކަމަށާއި...

September 16, 2018 4
ކޮލަމާފުށީ 18 މީހުންގެ ބަންދު އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ގދ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން އެ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 13
ކޮލަމާފުށީ 18 މީހުންގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް!

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުންދީގެން ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ 18 ސަޕޯޓަރުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިއްޔެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 6
ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ވަކީލުންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 18 މީހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި މާލެއިން ބޮޑު ޓީމެއް ދިއުމުން ގއ. ވިލިނގިލިން އެ ވަކީލުންނަށް މިއަދު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 13
ކޮލަމާފުއްޓަށް 18 ވަކީލުންގެ ޓީމެއް ދަނީ!

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދީގެން، ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުންގެ ދިފާއުގައި 18 ވަކީލުންގެ ޓީމެއް އެ ރަށަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 1
ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި އިދިކޮޅު 18 އެކްޓިވިސްޓުން ޝަރުތުތަކާ އެކު ބަންދުން މިނިވަން ކޮށްދޭން ގއ. ވިލިނގިލީ ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 20
ޖަލްސާގެ ކުރީ ސަފު، ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ހާއްސަ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ކުރީ ގޮނޑިބަރި، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަށް ގެއްލުން ދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި 18 މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

September 01, 2018 50
ރައީސަށް ދެން ރައްޔިތުންނަށް ބިރެއް ނުދެއްކޭނެ: އިބޫ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދެން ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ...

September 01, 2018 39
ކޮލަމާފުށިން އިބޫ އަށް ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތާއި ލޯބި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ލޯންޗުގައި މި ރަށަށް ކައިރިކުރި އިރު، މަސް ދޯނިފަހަރުގައި އެތައް ބަޔަކު ލޯންޗު ކައިރިއަށް އަ އެވެ. ރަށުގައި،...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 29
ކޮލަމާފުށީ 18 މީހުންނަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު

ގއ. ކޮލަމާފުށީގެ ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިން ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށުން އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި 18 މީހުންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އިރު، އެ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މުއްދަތު 15 ދުވަހަށް، ގއ. ވިލިނގިލީ ކޯޓުން ރޭ އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 27
ފުލުހުން ހިންގީ އިބޫގެ ކެމްޕެއިނަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް

ގއ. ކޮލަމާފުއްޓަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރު ފަސްކޮށްލަން ފުލުހުން އެދުނު ނަމަވެސް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އެ ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް، އޭނާގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2018 30
އިބޫގެ ކޮލަމާފުށީ ދަތުރު ފަސްކުރަން ފުލުހުން އެދިއްޖެ

ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ރޭ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އެ ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރު ފަސްކުރަން ފުލުހުން މިއަދު...

August 30, 2018 39
ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ ހަލާކުކޮށްލުމުން 18 މީހަކު ހައްޔަރު

ގއ. ކޮލަމާފުށީގެ ޕީޕީއެމް ޖަގަހައަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިން މައްސަލައިގައި އެ ރަށުން މިއަދު 18 މީހަކު ހަައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 44
ކޮލަމާފުށީ ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ގއ. ކޮލަމާފުށީގެ ޕީޕީއެމް ޖަގަހަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިން މައްސަލަ އެ ޕާޓީން ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 81
"ފައިސާ ހޯދާ ގޮތުގެ ސުވާލެއް ރައްޔިތުން ނުކުރާނެ"

ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑު ނުވާ ކަމަށާއި އެ މީހުން، އެމަނިކުފާނަށް އިތުބާރު ކުރާތީ، އެއާ ގުޅޭ ސުވާލު ވެސް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 37
ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާތީ އެމްޑީޕީ ދިދަތައް ނަންގުވައިފި

ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ގއ. ކޮލަމާފުށީ އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ދަމާފައި ހުރި އެ ޕާޓީގެ ދިދަތައް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ، ކޯޓު އަމުރަކާ އެކު...

August 07, 2018 17
ރައީސް ހުވަދު އަތޮޅު ދަތުރުފުޅު ފަައްޓަވައިފި

ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގދ. އަދި ގއ. އަތޮޅަށް...

15 މެއި

May 15, 2018 3
އިނާޔަތުގެފައިސާ ވަގަށް ނަގައިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތިޖޫރި ފަޅާލައި އެ ފައިސާތައް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 35
ތިޖޫރީއެއް ފަޅާލައި ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ނަގައިފި

ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ރޭ ފަޅާލައި، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 65
ވިލިނގިލީ ގޮނޑިއާ މެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 26, 2017 95
ދިވެހިންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި އިޚްތިޔާރަކީ ރައީސް ޔާމީން

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ދިވެހިންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި އިޚްތިޔާރަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 7
ރައީސް ޔާމީން ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 8
ގއ.ގެ ތިން ރަށެއްގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްތަކެއް

ގއ. ގެމަނަފުއްޓާއި ކޮލަމާފުށި އަދި ކޫއްޑޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ބީއެމްއެލް އިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.