20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 15
މަސްވެރިން ހިތާމައިގައި ދެން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ: ރައީސް

މަސް ކިރުވި ފައިސާ ނުލިބިގެން މަސްވެރިން ހިތާމައިގެ ދުވަސްތައް ދެން ގުނަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ، ގއ. ކޫއްޑޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 20, 2019 4
"މަސްދޯނި އެކައުންޓު" ހުޅުވަން ރައީސް ގއ. އަތޮޅަށް

މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ބެންކިން ނިޒާމެއް އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގއ. ކޫއްޑޫ އާއި ވިލިނގިއްްްޔަށް މިއަދު ވަޑައިގެެެެެެެންފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 63
ވިލިނގިލި-ކޫއްޑޫ ގުޅާލުމާއެކު އިބޫގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް

ގއ. ވިލިނގިއްޔާއި މިފްކޯގެ މަސް ކާރުޚާނާ ހިންގާ ގއ. ކޫއްޑޫ ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމުގެ ވައުދާ އެކު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރޭ ވިލިނގިއްޔަށް ބޮޑެތި ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 28
މަސް ނުކިރުވިގެން އުކާލާކަށް ނުޖެހޭނެ: މިފްކޯ

މިފްކޯ އަށް މަސް ނުކިރުވިގެން މަސްތައް ކަނޑަށް އުކާލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 23
މިހާ ގިނަ މިޔަރު އެއްތަނަކުން ދުށިންތަ؟

"މިޔަރުގެ މިހާ ފުރިހަމަ މަންޒަރެއް ދުށިންހޭ" ކިޔާފައި ފޭސްބުކްގައި މީހަކު ޝެއާކޮށްފައި އިން ވީޑިއޯ ފެނުމުން ފުރަތަމަ ހީކުރީ އެއީ ހަމަ އާދައިގެ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށެވެ. ވީޑިއޯ ޕްލޭކޮށްލި އިރު ފުރަތަމަ ފެންނަނީ ދެތިން މިޔަރު ނަމަވެސް އެ މިޔަރުތަކުގެ ފަހަތުން އަންނަނީ ބައިވަރު މިޔަރެވެ. ކަނޑުގެ އެ ސަރަހައްދު ފުރާލަ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 27
ގއ.ގެ 1000 ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ދޭ އެއްބަސްވުމެއް

ގއ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ 1000 ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސަރުކާރާއި ކޫއްޑޫގައި ރިސޯޓް ހޮޓަލެއް ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރިސްޓިން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމެންޓާ...

September 26, 2017 59
ރާއްޖެ ބަދުނާމު ކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖެ ބަދުނާމު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ބޭއިންސާފު ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 10
ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި

ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރާއި ޖެޓްތައް ޖެއްސޭ ފެންވަރުގެ ބޮޑު ރަންވޭއަކާ އެކު ތަރައްގީކުރި ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އަލުން ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

September 25, 2017 7
ރައީސް ޔާމީން ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

September 25, 2017 10
ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރު ޖެއްސޭގޮތަށް ކޫއްޑޫ ތަރައްގީކޮށްފި

ބޮޑެތި ބޯޓުތައް ޖެއްސޭ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ފަހު ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓް މިއަދު އަލުން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 3
މަސް އުފުލާ އިތުރު ބޯޓެއް މިފްކޯ އަށް ގެންނަނީ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން އާދަޔާ ހިލާފަށް ރަނގަޅުވެފައި ވަނިކޮށް، ރާއްޖޭން ބޭރަށް މަސް ގެންދިއުމަށް ގެންނަ އިތުރު ބޯޓެއް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 44
ކޫއްޑޫއަށް ނުކިރުވިގެން 50 ޓަނުގެ މަސް އުކާލައިފި

ގއ. ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ މަސް ކާރުހަނާ އަށް ކިރުވަން ގެންދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް 130 ޓަނުގެ މަހުގެ ތެރެއިން ނުކިރުވުނު 50 ޓަނުގެ މަސް އުކާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 8
މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ކޫއްޑު އަށް ބާރު ބޮޑު ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެ، މަސް ކިރުވާ ތަންތަނަށް ބާރު ބޮޑު ވެއްޖެ އެވެ.