29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 16
ބަށިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗު ކޯޓު އަމުރަކުން ހުއްޓުވައިފި

ގއ. ދާންދޫ ގައި އިއްޔެ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ބަށި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗެއް، އެ އަތޮޅު ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އިއްޔެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 24
ގެއަކަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ގއ. ނިލަންދޫގެ ގެޔަކަށް އިއްޔެ ރޭ ކަޅުތެޔޮ ޖެހި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 18
ޑްރަގުގެ ބޮޑު މައްސަލަ:އުމުރަށް ޖަލަށް ލި މީހަކު ވެސް

ގދ. ހުޅުވާރުލުގައި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ އިއްޔެ ފުލުހުން ހޯދި 149 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސް ހުރި މީހަކު ވެސް ހިމެނޭކަން، "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.