13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 5
އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ވިލިނގިއްޔަށް

އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ގއ. ވިލިގިލީގައި އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
ދިރާގު ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީ ހިދުމަތް ވިލިނގިއްޔަށް

ދިރާގުން ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 33
އިދިކޮޅަށް ކާމިޔާބު ނުލިބެނީ މިސްރާބެއް ނެތީމަ: ސައީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މިސްރާބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބު ނުލިބޭ ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 23
މިހާ ގިނަ މިޔަރު އެއްތަނަކުން ދުށިންތަ؟

"މިޔަރުގެ މިހާ ފުރިހަމަ މަންޒަރެއް ދުށިންހޭ" ކިޔާފައި ފޭސްބުކްގައި މީހަކު ޝެއާކޮށްފައި އިން ވީޑިއޯ ފެނުމުން ފުރަތަމަ ހީކުރީ އެއީ ހަމަ އާދައިގެ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށެވެ. ވީޑިއޯ ޕްލޭކޮށްލި އިރު ފުރަތަމަ ފެންނަނީ ދެތިން މިޔަރު ނަމަވެސް އެ މިޔަރުތަކުގެ ފަހަތުން އަންނަނީ ބައިވަރު މިޔަރެވެ. ކަނޑުގެ އެ ސަރަހައްދު ފުރާލަ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 18
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 1
އަނިޔާވި ފުލުސްމީހާ ފަރުވާއަށް އިންޑިޔާއަށް ފޮނުވާލައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ގެނބުނު ދެމަފިރިން ސަލާމަތްކުރަން ދަނިކޮށް ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ފުލުސްމީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިޔާ އަށް އިއްޔެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 4
އެކްސިޑެންޓުވި ފުލުސްމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި އިއްޔެ ގެނބުނު ދެމަފިރިން ސަލާމަތް ކުރަން ދަނިކޮށް ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ފުލުސްމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގެންދަން ޑޮކްޓަރު...

October 19, 2017 4
ގެނބިގެން މަރުވި ފުލުސް މީހާ ކާށިދޫގައި ވަޅުލައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ދެމަފިރިއަކު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވި ފުލުސްް މީހާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އޭނާގެ ރަށް ކ. ކާށިދޫގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 18
ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަށް ވުރެ މުހިންމީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވިލިނގިލިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ކާމިޔާބު ހޯދިޔަސް ޕީޕީއެމަށް މުހިންމީ ކައުންސިލަށް ވުރެ އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 7
ރައީސް ޔާމީން ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 18
ހަތަރު ރަށަކުން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން އިއުލާންކޮށްފި

ގދ. ގައްދު އާއި ހޯނޑެއްދު އާއި ގއ. ވިލިނގިލި އަދި ހއ. ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 9
ވިލިނގިލީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށް، އެ ކޯޓުގެ އެހެން މުވައްޒަފަކު މާލެ އައުމަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން އަންގައިފި އެވެ.

August 22, 2017 15
މުޒާހަރާކުރި ޓީޗަރުން ކަނޑާނުލަން ނިންމައިފި

ހައްޔަރު ކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި، ގދ. ތިނަދު އާއި ގއ. ވިލިގިނލީގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ހަތަރު ޓީޗަރުން...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 28
ވިލިނގިލީ ދެ ޓީޗަރަކު ވެސް ކަނޑާލަނީ

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި، މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ގއ. ވިލިގިނލީގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ، އެ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދެ ޓީޗަރަކު ވެސް ވަކިކުރަން ނިންމައި، އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 15
ސައުދު ހައްޔަރުކުރުމުން ވިލިނގިލީގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ހައްޔަރުކުރުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 3
ލިޔުންތަކެއް ގެއްލިގެން ސައުދު އަނެއްކާ ވެސް ފުލުހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އޭނާ ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަރަކަށް ހުންނެވި އިރުގެ ލިޔުންތަކެއް ގެއްލިގެން ސުވާލު ކުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 13
ސައުދަށް ކުރަނީ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހާޒިރު ކުރެއްވީ، ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަރަކަށް ހުންނެވި އިރު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 02, 2017 6
މެންބަރު ސައުދު އޭސީސީ އަށް ހާޒިރު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހާޒިރު ކޮށްފި އެވެ.

July 02, 2017 3
ވިލިނގިލީގައި ފެން ބޮޑުވެ ގެތަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ، ގެއްލުންތަކެއް މިއަދު ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 11
ސައުދު އަނެއްކާވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން އަނެއްކާ ވެސް މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 63
ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު އަރައިވަޑައިގަތީ ރުކަށް!

ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަށް މި ފަހަރު ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ހަބީބު ހަސަން އޭނާގެ ވާދަވެރިންނަށް ރައްދު ދެއްވީ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަރައިވަޑައިގެންނެވީ ރުކަށެވެ. ބޭނުމަކީ ރާވެރިންނަށް ވެސް މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރެއްވިދާނެ ކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވުމެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 3
ކައުންސިލަރެއްގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރެއްގެ މައްސަލައެއް އެ ރަށު ކޯޓުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލަނިކޮށް، އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.