27 ޖޫން

June 27, 2019 34
ފްލެޓްތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތެޅެނީ!

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއި ގާކޮށި ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅައިގެންދާ ކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 2
ގާކޮށި ފްލެޓުތަކުގެ މީހުން އީދު ފާހަގަކޮށްފި

ގާކޮށި ފްލެޓުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން، ކުލަ ގަދަ އީދެއް މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 43
"ދަރަނިވެރިވި" އާއިލާތަކެއް އިންސާފުގެ އިންތިޒާރުގައި!

ވޭތުވެދިޔަ ނުވަ އަހަރުގެ ހިތްދަތިކަމާއި މާޔޫސްކަމުގެ ވާހަކަ ފަށާނެ ގޮތެއް އެ އާއިލާތަކަށް ނުވިސްނެ އެވެ. އިންސާފު ހޯދަން ނުވަންނަ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް ނެތެވެ. އުއްމީދެއް ނުލިބި އަދިވެސް ކުރަން ޖެހިފައި ވަނީ ހުސް ޝަކުވާ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 51
ފްލެޓް އަޅަން ޓާޓާއަށް ދޭންޖެހުނީ މަޖުބޫރުވެގެން:ނިހާން

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން ޖެހުނީ އެ ކުންފުންޏަށް ބަދަލުގައި 200 މިލިއަނަށްވުރެ...

September 30, 2018 81
ފްލެޓް އަޅަން ޓާޓާއާ އެކު އަލުން އެއްބަސްވުމަކަށް

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން އެ ކުންފުންޏަށް ބަދަލުގައި 200 މިލިއަން ޑޮލަރު...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 7
ގާކޮށީގައި ހިންގާ މާރުކޭޓު ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

ގާކޮށްޓާ އިންވެގެން އަމީނީމަގަށްވާ ގޮތަށް އޮންނަ ބިމުގައި ހިންގާ މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގައުމީ ޖަމިއްޔާއިން ނޯޓިސް ދީފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 30
މާލޭގައި ކޭއެފްސީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ) ރެސްޓޯރަންޓްގެ އައުޓްލެޓެއް މި ރޭ ރަސްމީކޮށް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 11
ޓާޓާގެ 47 ފްލެޓް ވިއްކައި ނިމިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީ 47 ފްލެޓް ވިކި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 15, 2018 8
ޓާޓާ ފްލެޓަށް އެދޭއިރު ލޯނުގެ ޝަރުތު ހަމަވާން ޖެހިއްޖެ

މާލޭގައި ހަދާފައިވާ ޓާޓާ ފްލެޓް ގަންނަން ކުރިމަތިލާއިރު، ބޭންކު ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އިތުރު ފޯމެޓެއް ހަދައި، ކުރިން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 23
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުން ނުވިކި ހުރި 47 ފްލެޓް ވިއްކާލަނީ

އިންޑިޔާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި އެޅި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކަން އިއުލާންކުރި 161 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުވިކި ހުރި 47 ފްލެޓް ވިއްކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު އަލުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 16
ގާކޮށި ފްލެޓް ކައިރި ގޮނޑަކަށް! ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން ކުރީގެ ގާކޮށި ބިމުގައި ހެދި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކުނި ބަހައްޓަން ހާއްސަކުރި ތަނަށް އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން މީހުން ވެސް ކުނި އަޅައި އެތަން "ގޮނޑަކަށް" ހަދާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 73
ނުހުޅުވަނީސް ޕިއްޒާ ހަޓް ކައިރީގައި ދިގު ކިޔޫއެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލޭގައި މިއަދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުން، އެތަނަށް ވަންނަން އެތައް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 51
މާލޭގައި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޭއެފްސީ ހުޅުވަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ)ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 16
ފްލެޓް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވަގު ރަޖިސްޓްރީތަކެއް!

ފްލެޓް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފައިސާ އަތުލާފައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ވަގު ރަޖިސްޓްރީތަކެއް ހަދައިދޭތީ، އެކަން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 20
ހުރިހާ ފްލެޓެއް ވިކި ހުސްވެއްޖެ: އެޗްޑީސީ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކަން ހުޅުވާލި ހުރިހާ ފްލެޓެއް ވިކި ހުސްވެއްޖެ ކަމަށް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 2
ޓާޓާ ފްލެޓް ގަންނަން 55 ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފި

މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ "ގެދޮރު އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމް" ގެ ދަށުން އެކި ބޭންކުތަކުން 55 މީހަކަށް ލޯނު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 5
ފްލެޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެ: އާއިލާ

މާލޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ކޮމާޝަލް ހައުސިން އެޕާޓްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް ހޯއްދަވަން ރިޝްވަތުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އަދި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން ސައީދު ހިންގަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 27
ޓާޓާ ފްލެޓްތައް އޮންލައިންކޮށް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ވިއްކުން މެދުކަނޑާލި ޓާޓާ ފްލެޓްތައް، އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 7
މަހެއްވިއިރު ވެސް ފްލެޓް ވިއްކާނެ އިންތިޒާމް ހަމަނުޖެހޭ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން އާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ބުނިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވިއިރު ވެސް އެ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވައެއް ނުލި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 15
ފްލެޓް ވިއްކަން ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނަން: އެޗްޑީސީ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން އާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 14
ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދާފައި ވަނިކޮށް، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލި ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ގަންނަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 6
ފްލެޓް ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލި ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކުރި ފްލެޓްތައް ވިއްކުން މެދުކަނޑާލިކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން...

December 03, 2017 66
ފްލެޓް ގަންނަން ރޭ ކިއު ޖެހުނު މީހުންގެ ވާހަކަތައް

ރޭ ހުޅުމާލޭ ގާޒީ ސްކޫލްގެ ބޭރުގައި 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކިއޫ ޖެހުނީ، މާލޭގެ ގާކޮށިންނާއި ކުރިން އަރަބިއްޔާ ހުރި ބިމުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކަން...