ފޮޓޯގެލަރީ / ފަނޑިޔާރުން

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ފައިސަލް އާއި ޝަހީދު އައްޔަން ކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

24 ޖުލައި 2018

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ހުވާކުރެއްވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓު ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: ފައިސަލް އާއި ޝަހީދު ހައި ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ އެ ކޯޓުގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ ހަތަރު މަގާމުގެ ތެރެއިން ދެ މަގާމަކަށް.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ހައި ކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރަކަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު ފައިސަލް (ކ) އާއި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތު ގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ: ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް މިރޭ ދެން އައްޔަން ކުރެއްވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް މިހާތަނަށް ހުސެއިން ޝަހީދު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެހެން ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި ހައި ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހުސެއިން ޝަހީދު (ކ-2) އަދި މުހައްމަދު ފައިސަލް (ކ3)، އެ ބޭފުޅުންގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުވާ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު ހުސެއިން ޝަހީދު (ކ) އާއި ޖޭއެސްސީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް، ސުޕްރީމް ކޯޓު ގައި މިރޭ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޖޭއެސްސީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުވާ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު ހުސެއިން ޝަހީދު (ކ) އާއި ޖޭއެސްސީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް، ސުޕްރީމް ކޯޓު ގައި މިރޭ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު ހުސެއިން ޝަހީދު، މަގާމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ: ޝަހީދުގެ އިތުރުން، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިރޭ ދެން އައްޔަން ކުރެއްވީ ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި، ޖޭއެސްސީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލްއާ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ: ފައިސަލްގެ އިތުރުން، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިރޭ ދެން އައްޔަން ކުރެއްވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް މިހާތަނަށް ހުންނެވި ހުސެއިން ޝަހީދު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސެއިން ޝަހީދާ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ: ޝަހީދުގެ އިތުރުން، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިރޭ ދެން އައްޔަން ކުރެއްވީ ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018: ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަަރީފު އަދި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018: ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާއި ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު އަދި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ރިޒާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހައިލަމް އާއި ފައިސަލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ޝަހީދަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 24، 2018- ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދު (ވ) އާއި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy