ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޑީޕީ

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ އާއި ރަނިންމޭޓް ފައިސަލްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުން

އަހުމަދު ނިޝާތު

26 ޖުލައި 2018

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށްޓަކައި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ހުށަހެޅުން. މިއީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވައިލި ފަހުން، އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފުރަތަމަ ކެންޑިޑޭޓު.

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަންގެ އިސް މެމްބަރު ނާދިރާ އެ ބޭފުޅުންނާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރިން، އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ފޯމު ގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފަހު، އެ ބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އެޖެންޓް އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން ފޯމާއި އިދާރީ ފައިސާ ބަލައިގަތް ކަމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަރީފްއާ އެކު މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެ ކޮމިޝަން ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ދެބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަރީފާއި އިބޫ މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުން ފެށިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަމައަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަމުން ސަޕޯޓަރަކަށް އިބޫ ހަނާ އަޅުއްވަނީ.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، ބޭއްވި ހަރަކާތް ފެށި ވަގުތު ފުލުހުން ހުރަސް އަޅަނީ: އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ މިއަދުގެ އިވެންޓަށް ފުލުހުން ފަހުން ފުރުސަތު ދިން.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ގައުމީ ދިދަ ހިއްޕަވައިގެން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުން ފެށިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަމައަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުން ފެށިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަމައަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުން ފެށިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަމައަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުން ފެށިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަމައަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުން ފެށިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަމައަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 26، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy