ފޮޓޯގެލަރީ / ރާއްޖެ ޓީވީ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "އަބުރުފުޅު ފަންޑް" ހުޅުވުން

އަހުމަދު ނިޝާތު

10 އޯގަސްޓް 2018

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ފޮއްޓެއް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި. ރާއްޖެ ޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައި އެ ފަނޑު ފޮށި ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ، އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އެމްޑީޕީގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ). މި ފޮށި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އިބޫ ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ވެސް ދެއްވާފައި. މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީ ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް މި ޖޫރިމަނާ ކުރީ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އިދިކޮޅުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރު ގެއްލޭ ގޮތަށް ދެއްކި ވާހަކަތަކަކާއި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައި.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ފޮއްޓެއް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އެ ފޮއްޓަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ވެ ދެއްވާއިރު، އޭނާގެ އަރިހުގައި ރާއްޖެ ޓީވީ ހިންގާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސަލީމް މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ފޮއްޓަށް އާންމުން ފައިސާގެ އެހީވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ފޮއްޓަށް ފައިސާގެ އެހީވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ފޮއްޓަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމާއި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން އަރީފް ފައިސާގެ އެހީއެއް ވެ ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ފޮއްޓެއް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، އޭނާގެ އަރިހުގައި އެ ސްޓޭޝަންގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ (ވ) މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ފޮއްޓެއް ހުޅުވުމަށް، އެ ސްޓޭޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ރާއްޖެ ޓީވީން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި މައްސަލާގައި އެ ސްޓޭޝަން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ފަންޑު ފޮށި ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރި ފަސް ވަނަ ފަހަރު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ފޮއްޓެއް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އެ ފޮއްޓަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ވެ ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ފޮއްޓެއް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، އޭނާގެ އަރިހުގައި އެ ސްޓޭޝަންގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ (ވ) މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ފޮއްޓެއް ހުޅުވުން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އެ ސްޓޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާ އެކު ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ފޮއްޓެއް ހުޅުވުމަށް، އެ ސްޓޭޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ހަފުލާ ފެށުމުގެ ކުރިން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބައެއް އިސްވެރިން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2018- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ފޮއްޓެއް ހުޅުވުމަށް، އެ ސްޓޭޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy