ފޮޓޯގެލަރީ / ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕޭން

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ދޮރުންދޮރަށް

އަހުމަދު ނިޝާތު

12 އޯގަސްޓް 2018

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ކެމްޕެއިނަށް ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް ވަޑައިގަތުން: އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ވަނީ މިދިޔަ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވާފައި. ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިބޫ ކަމަށް ވާއިރު، ދެ ފަރާތުގެ ކެމްޕެއިންގެ ފޯރި މިހާރު އަންނަނީ ގަދަވަމުން.---ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގައި މީހަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގައި މީހަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން، ދިވެހި ބޭސް ހެދުމަށް މަޝްހޫރު ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ހުސައިން ގާސިމް (ތޮޅެންދޫ ގާސިމް) އާ އެކު.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން، އޭނާއާ އެކު މީހަކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގައި ބަޔަކާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގައި މީހަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގައި މީހަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންތަކަކާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގައި ފްލެޓަކަށް ވަޑައިގެން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގައި މީހަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިިދކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންތަކަކާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްއަދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy