ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޑީޕީ

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބޫ ކުޅުދުއްފުށީގައި

އަހުމަދު ނިޝާތު

14 އޯގަސްޓް 2018

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީގައި: މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިބޫ ވިދާޅުވީ، ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް އޭނާގެ ސަރުކާރުން ހުއްޓާ ނުލައި، ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރައްވާނެ ކަމަށް..---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓްވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

އޮގަސްޓް 13، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ނުކުތް މީހުންގެ ދިގު ކިއު.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 13، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ..---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 13، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ރަށާ ގުޅޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ކަރުދާގަނޑެއްގައި ނޯޓު ކުރައްވަނީ..---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓްވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ޒުވާނަކާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ބަޔަކާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ރަށުތެރެ ބައްލަވާލެއްވުމަށް މީހަކާ އެކު ސައިކަލެއްގައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ބަޔަކާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ މީހަކާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ބަޔަކާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި، ކުޅުދުއްފުށީގެ ހިއްކި ސަރަހައްދު ބައްލަވާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ޓުވިޓާ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy