ފޮޓޯގެލަރީ / ޕީޕީއެމް

ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ބ. އަތޮޅުގައި

އަހުމަދު ނިޝާތު

14 އޯގަސްޓް 2018

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން: ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުންގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުމަކީ އެ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވައި ދަތިވާ ކަންކަން އޮޅުން ފިލުއްވުން.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ރަށަކުން ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓަރުންނާ އަތްޕުޅު ހިއްލާލައްވައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ކުޑަރިކިއްޔަށް ވަޑައިގެން ބައެއް މީހުންނާ އެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ކުޑަރިކިއްޔަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ޑާންސް ގުރޫޕަކާ އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި ވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ މީހުންތަކެއް.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy