ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

އަހުމަދު ހަމްދޫން

23 އޯގަސްޓް 2018

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވާފައި. އަދި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- މި ރަށުގެ 16 ވަރަކަށް މަގުގައި ތާރުއަޅައިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- މި ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- މި ރަށުގެ 16 ވަރަކަށް މަގުގައި ތާރުއަޅައިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ އަންހެނުންތަކެއް ދިވެހި ސަގާފީ ހެދުމުގައި: ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނަޝީދު މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ: ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ކުޑަކުއްޖަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ކުޑަކުއްޖަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެމަނިކުފާނާއި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު (ވ) އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނަޝީދު (ކ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ އަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން: ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ނުކުމެ ތިބި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ އަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން: ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ނުކުމެ ތިބި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ އަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން: ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ނުކުމެ ތިބި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ އަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން: ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ނުކުމެ ތިބި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ އަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން: ރައީސަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ނުކުމެ ތިބި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ރައްޔިތުންނާ ބައްދަކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނާއި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޮގަސްޓް 22، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy