ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޑީޕީ

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ށ. މިލަންދޫގައި

އަހުމަދު ނިޝާތު

26 އޯގަސްޓް 2018

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުން: އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ފައިސަލް ވެސް ގެންދަވަނީ އެކި ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން، ވަރަށް ބުރަކޮށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން.---ފޮޓޯތައް: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި މިލަންދޫގައި ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި މިލަންދޫގައި ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި މިލަންދޫގައި ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި މިލަންދޫގައި ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރު ތަޒްމީލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި މިލަންދޫގައި ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި މިލަންދޫގައި ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި މިލަންދޫގައި ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި މިލަންދޫގައި ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އޭނާ އާއި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި މިލަންދު އަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުއްޖަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި މިލަންދު އަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ބަންދަރު ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބައެއް.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި މިލަންދު އަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި ތިބި ކުޑަކުދިންތަކަކާއި ޒުވާޏުން އަންހެނުންތަކެއް ސަފަކަށް އެތުރިގެން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ށ. މިލަންދޫ: އޮގަސްޓް 26، 2018- އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މި ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީގެ ކުލަތަކުން ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވާ މަސް ދޯންޏެއް ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy