ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން އަލިފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

އަހުމަދު ހަމްދޫން

27 އޯގަސްޓް 2018

ރ. އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން ނ. އާއި ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާފައިވާ ތަރައްގީގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ދެ އަތޮޅަށް ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި އަލިފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އަލިފުށީގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން މިއަދު ފާހަގަ ކޮށްދެއްވާފައި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކޮލުގައި ފިރުމާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން، ކުޑަކުދިންތަކަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން، ކުޑަކުދިންތަކަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކޮލުގައި ފިރުމާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކޮލުގައި ފިރުމާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ބޭއްވެވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ބޭއްވެވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނާއި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަލިފުށި: އޮގަސްޓް 27، 2018- ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިިމުން ރައީސް ޔާމީން ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy