ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ޖަޕާނަށް އެރި ތޫފާނުގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް

ހަސަން އާމިރު

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ 10 މީހުން މަރުވެ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފަ އެވެ. މިއީ ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ޖަޕާނަށް އެރި އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާނެވެ.

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އޮސާކާ އެއާޕޯޓަށް ދާން އޮންނަ ބްރިޖުގައި ޓޭންކަރަކުން ޖެހި ގެއްލުންތައް ލިބިފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އޮސާކާ އިން ގަސްތައް ވެއްޓިފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އޮސާކާ އެއާޕޯޓަށް ދާން އޮންނަ ބްރިޖު މަތީގައި ވެހިކަލެއް ފުރޮޅާލައިފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އޮސާކާގެ އިމާރާތެއް ހެދުމަށް ބޭރުގައި ޖަހާފައި ހުރި އެއްޗެހިތައް ވަޔާ އެއްލާލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގެ ގަދަ ވައިގައި އޮސާކާގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައިފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އޮސާކާ އެއާޕޯޓަށް ގެއްލުންތައް ލިބިފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އޮސާކާ އެއާޕޯޓަށް ދާން އޮންނަ ބްރިޖުގައި ޖެހުނު ޓޭންކަރު ޓަގު ޖަހައިގެން ދުރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އޮސާކާ އެއާޕޯޓަށް ގެއްލުންތައް ލިބިފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގެ ގަދަ ވައިގައި އޮސާކާ އިން ކާރުތަކެއް ފުރޮޅާލައިފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ނިޝިނޮމިޔާ ސިޓީގައި ބޯޓެއް ގޮސް ކަނޑު ތޮށިގަނޑަށް އަރާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އޮސާކާ އެއާޕޯޓަށް ދާން އޮންނަ ބްރިޖުގައި ޓޭންކަރަކުން ޖެހި ގެއްލުންތައް ލިބިފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޕާން- ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2018: ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އޮސާކާ އެއާޕޯޓަށް ދާން އޮންނަ ބްރިޖުގައި ޓޭންކަރަކުން ޖެހި ގެއްލުންތައް ލިބިފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy