ފޮޓޯގެލަރީ / ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ޗައިނާއިން 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: ފެނަކަ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ އިސްބޭފުޅަކާއެކު އެންވާރޮމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގު (ކ) އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެންވާރޮމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އެޕްރޮޖެކްޓު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އާއެކު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭގިން ޑިރެކްޓަރު ލަމްއާން (ކ) އަދި އެންވާރޮމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގު (ވ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހަވާ އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ލަމްއާން، ޗައިނާގެ ސަރުކާރަށް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ހަނދާނީ ހަދިޔާއެއް އަރުވާއިރު އަރިހުގައި އެންވާރޮމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ލަމްއާން، ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްއަށް ހަދިޔާއެއް އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި، ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ލަމްއާން ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ލަމްއާން ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2018- ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy