ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން: މި އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ރައީސް ޔާމީން އައްޑު އަށް ކުރެއްވި ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ އެ ސިޓީގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ތަރައްގީގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޭދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޭދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޭދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޭދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޭދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ މީހުންނާ އެމަނިކުފާނު އަތްޕުޅު ހިއްލާލައްވައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޭދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޭދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ މީހުންތައް އެ ޖަލްސާގައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޭދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޭދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޭދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޭދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ މީހުންނާ އެމަނިކުފާނު އަތްޕުޅު ހިއްލާލައްވައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޭދޫގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޭދޫގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ ބަޔަކާ އެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޭދޫގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޭދޫގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޭދޫގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޭދޫގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ ސަޕޯޓަރުންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކޮލުގައި ފިރުމާއްލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ފޭދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 14، 2018- ރައީސް ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޭދޫގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ ބައެއް ޒުވާނުންނާ އެކު އެމަނިކުފާނު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ކިޔޫގައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ކިޔޫގައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް، އެމަނިކުފާނުގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 1 ގެ ނިޝާން އިނގިލިން ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ މީހުންނާ އެމަނިކުފާނު އަތްޕުޅު ހިއްލާލައްވައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ މީހުންތައް އެ ޖަލްސާގައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ މީހުންތައް އެ ޖަލްސާގައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ މީހުންތައް އެ ޖަލްސާގައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުއްޖަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން، ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ތެމިފޯވެގެން ތިބި ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން، ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ތެމިފޯވެގެން ތިބި ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ގަން: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން، ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ތެމިފޯވެގެން ތިބި ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުއްޖަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންތަކަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން، މަޝްހޫރު ވޮލީ ކޯޗު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ސަތޯ)އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެން، މި ރަށުގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކޮށްދިން ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެން، މި ރަށުގައި ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްދިން ފެނުގެ ޚިދުމަތުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެން، މި ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެން، މި ރަށުގައި ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްދިން ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެން، މި ރަށުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެން، މި ރަށުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އެމަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެން، މި ރަށުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އެމަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެން، މި ރަށުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އެމަނިކުފާނުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެން، މި ރަށުގައި ތިބި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހުޅުދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 13، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެން، މި ރަށުގައި ތިބި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon