ފޮޓޯގެލަރީ / ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

ހުސެއިން ވަހީދު

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: .--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ނިޝާން އަލީ/އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އިސްކަންދަރު ސުކޫލު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އިސްކަންދަރު ސުކޫލު ހޯލުގައި ވޯޓުލާ މީހުން ކިޔޫހަދައިގެން.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އަރަބިއްޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާ މީހުން ކުޑައަޅައިގެން ކިޔޫގައި.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އަރަބިއްޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާ މީހުން ކުޑައަޅައިގެން ކިޔޫގައި.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ވޯޓުލާ މީހުންގެ ކިޔޫ ނަމްބަރުތައް މޭޒުމަތީ ބަހައްޓާފައި.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ދަރުމަވަންތަ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮއްޓަކަށް ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސްނުއްސުއޫދު ވޯޓުލައްވަނީ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ކައިރީގައި މޮނީޓަރުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: މީހަކު ވޯޓު ލުމަށްފަހު އިނގިލީގެ ފާހަގަ ދައްކާލަނީ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: މީހަކު ވޯޓުލުމަށްފަހު އިނގިލީގެ ފާހަގަ ދައްކާލަނީ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި މޮނީޓަރުންތަކެއް ވާހަކަދައްކާލަނީ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ވޯޓުލާ މީހެއްގެ އިނގިލީގައި އިލެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލަކު ފާހަގަ ޖަހަނީ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓަފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ކައިރީގައި އޮފިޝަލަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ވޯޓުލާ މީހެއްގެ އަތުގައި އިލެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލަކު ފާހަގަ ޖަހަނީ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުގައި ވޯޓުކުން ކުރިއަށް ދާއިރު ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ތެރޭގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުގައި ވޯޓުކުން ކުރިއަށް ދާއިރު ސުކޫލުން ބޭރުގައި ބައެއް މީހުން ވޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާލަނީ.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ އޮފިޝަލަކާއި އޮބްޒާވަރަކު ވާހަކަދައްކާލަނީ.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުގެ ވޯޓިން ބޫތެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުގެ ކައިރީގައި ވޯޓުދާގޮތް ބެލުމަށް އޮފިޝަލުންނާއި އޮބްޒާވަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އިމާދުއްދީން ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާންދާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ދެމީހެއްގެ އެހީއާއެކު ސުކޫލު ހޯލަށް ވަންނަނީ.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ސީއެޗްއެސްއީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކަވަރުކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ނޫސްވެރިންތަކެއް އިމާދުއްދީން ސުކޫލުގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އިމާދުއްދީން ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވޯޓު ލައްވަނީ.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ސީއެޗްއެސްއީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އަރަބިއްޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ކިޔޫ ހަދައިގެން ތިބި މީހުން ކުޑަ އަޅައިގެން.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އަރަބިއްޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ކިޔޫ ހަދައިގެން ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކުޑަ އަޅައިގެން.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ރ.އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ތާޖުއްދީން ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ސީއެޗްއެސްއީގައި ހުރި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ފޮއްޓަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް ޔާމީން ވޯޓުލައްވަނީ.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ހިރިޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އިލެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލަކު، ހިރިޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ޓެބްލެޓު ބޭނުންކޮށްގެން ޗެކްކުރަނީ.--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ހިރިޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ .--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ހިރިޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކު ވޯޓުލަނީ .--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ހިރިޔާ ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ .--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އެމްއެންޔޫ މައި އިމާރާތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން .--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: އެމްއެންޔޫ މައި އިމާރާތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެންތިބި އިރު ބައެއް މީހުން ކުޑަ އަޅައިގެން .--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން .--ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން: ވޯޓުލުމަށް ގޮސްތިބި މީހުން އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުގެ ހޯލުތެރޭގަޢި ކިޔޫ ހަދައިގެން.--ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy