ފޮޓޯގެލަރީ / ފާރިސް މައުމޫން

މައުމޫނާއި ފާރިސް މައުމޫން މިނިވަންވުން

ހުސެއިން ވަހީދު

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދި ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ، ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުން: މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ދެބޭފުޅުން މ. އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތު އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައިވޭ.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، މާފުށިން މާލެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިގުބާލުގައި ދެދަރިކަނބަލުން ކަމަށްވާ ދުންޔާ މައުމޫނާއި ޔުމްނާ މައުމޫން ލޯންޗު ކައިރިކުރާ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކުރައްވައިގެން---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، މާފުށިން މާލެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ލޯންޗުން ފައިބާވަޑައިގަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންނަށް އަތުން އިޝާރާތްކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންނަށް އަތުން އިޝާރާތްކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަރިހުގައި ދެ ދަރިކަނބަލުން ކަމަށްވާ ޔުމްނާ އަދި ދުންޔާ މައުމޫން---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންނަށް އަތުން އިޝާރާތްކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންނަށް އަތުން އިޝާރާތްކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ، ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ، ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ، ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ، ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންދެރިމާގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ، ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ގެކޮޅަށް ވަޑައިގަތުމުން، ފާރިސްއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިނާ ސަލާމް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ބައްދާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 30، 2018- ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ، ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ގެކޮޅަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy