ފޮޓޯގެލަރީ / ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު

ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

ނިޝާން އަލީ

6 އޮކްޓޯބަރ 2018

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ މަންމާފުޅާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި އެ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސް ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް އެކްޓިވިސްޓުން. ޖަމީލަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެމްޑީޕީގެ އިސްބޭފުޅުން ވަޑައިނުގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ މަންމާފުޅުގެ ބޮލަށް ބޮސްދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމާ އެކު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާ އެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލްގެ މަންމާފުޅާ އެކު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބައެއް ބޭފުޅުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް މިއަދު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު އަބްދުﷲ ޖަމީލް މަރުހާބާ ދައްނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ މަންމާފުޅު (ކ-1) އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް (ކ-2) އަދި ކޮއްކޯފުޅު އަބްދުﷲ ޖަމީލް (ވ) އާ އެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 6، 2018- އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅެއްގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު އުރާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy