ފޮޓޯގެލަރީ / ބޯހިޔާވަހިކަން

ގޯތި ގަންނަން ނަމްބަރުތައް ހޯދުމަށް ނިދި ނަގާލާފައި މަގުމަތީ ކިޔޫގައި!

ހުސެއިން ވަހީދު

11 އޮކްޓޯބަރ 2018

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ކިޔޫ ދިގުދެމިގެން އައިސް މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ހުސްވުމުން، މާދަމާ ދޫކުރާ 500 ނަމްބަރުގައި ލައްވާލާތޯ މިރޭގެ ނިދި ނަގާލުމަށްފަހު ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މަގުމަތީ ކިޔޫ ޖައްސާފައި،---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ކިޔޫ ދިގުދެމިގެން އައިސް މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ހުސްވުމުން، މާދަމާ ދޫކުރާ 500 ނަމްބަރުގައި ލައްވާލާތޯ މިރޭގެ ނިދި ނަގާލުމަށްފަހު މާދަމާގެ ކިޔޫގައި މަގުމަތީ މަޑުކޮށްގެންތިބި ބަޔަކު ފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ތާސްކުޅެނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ކިޔޫ ދިގުދެމިގެން އައިސް މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ހުސްވުމުން، މާދަމާ ދޫކުރާ 500 ނަމްބަރުގައި ލައްވާލާތޯ މިރޭގެ ނިދި ނަގާލުމަށްފަހު ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ހުންނަ އިމާރާތާ ޖެހިގެން ހުންނަ އެސްޓީއޯ ގުދަންތައް ކައިރި މާދަމާގެ ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްގެންތިބި އިރު ކިޔޫގައި ބައިވެރިވުމަށް މީހަކު ގޮނޑިއެއް ކޮނޑައްލައިގެން ސައިކަލުގައި ދަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ކިޔޫ ދިގުދެމިގެން އައިސް މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ހުސްވުމުން، މާދަމާ ދޫކުރާ 500 ނަމްބަރުގައި ލައްވާލާތޯ މިރޭގެ ނިދި ނަގާލުމަށްފަހު މާދަމާގެ ކިޔޫގައި މަގުމަތީ މަޑުކޮށްގެންތިބި ބަޔަކު ފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ތާސްކުޅެނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ކިޔޫ ދިގުދެމިގެން އައިސް މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ހުސްވުމުން، މާދަމާ ދޫކުރާ 500 ނަމްބަރުގައި ލައްވާލާތޯ މިރޭގެ ނިދި ނަގާލުމަށްފަހު މާދަމާގެ ކިޔޫގައި މަގުމަތީ މަޑުކޮށްގެންތިބި ބަޔަކު ފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ތާސްކުޅެނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ކިޔޫ ދިގުދެމިގެން އައިސް މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ހުސްވުމުން، މާދަމާ ދޫކުރާ 500 ނަމްބަރުގައި ލައްވާލާތޯ މިރޭގެ ނިދި ނަގާލުމަށްފަހު ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ހުންނަ އިމާރާތާ ޖެހިގެން ހުންނަ އެސްޓީއޯ ގުދަންތައް ކައިރި މާދަމާގެ ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްގެންތިބި އިރު ބައެއް މީހުން ޕާކުކޮށްފައިހުރި ޕިކަޕެއްގެ މަތީގައި އިށީނދެލައިގެން،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ކިޔޫ ދިގުދެމިގެން އައިސް މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ހުސްވުމުން، މާދަމާ ދޫކުރާ 500 ނަމްބަރުގައި ލައްވާލާތޯ މިރޭގެ ނިދި ނަގާލުމަށްފަހު ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ހުންނަ އިމާރާތާ ޖެހިގެން ހުންނަ އެސްޓީއޯ ގުދަންތައް ކައިރި މާދަމާގެ ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްގެން،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ކިޔޫ ދިގުދެމިގެން އައިސް މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ހުސްވުމުން، މާދަމާ ދޫކުރާ 500 ނަމްބަރުގައި ލައްވާލާތޯ މިރޭގެ ނިދި ނަގާލުމަށްފަހު ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ހުންނަ އިމާރާތާ ޖެހިގެން ހުންނަ އެސްޓީއޯ ގުދަންތައް ކައިރި މާދަމާގެ ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްގެން،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ދިގު ކިޔޫގައި ބައިވެރިވެގެން މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ނެގި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ފޯމު ހަވާލުކުރަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ދިގު ކިޔޫގައި ބައިވެރިވެގެން މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ނެގި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ފޯމު ހަވާލުކުރަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ދިގު ކިޔޫގައި ބައިވެރިވެގެން މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ނެގި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ފޯމު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު ބަލައިގަންނަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ދިގު ކިޔޫގައި ބައިވެރިވެގެން މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ނެގި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ފޯމު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު ބަލައިގަންނަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ކިޔޫ ދިގުދެމިގެން އައިސް މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ހުސްވުމުން، މާދަމާ ދޫކުރާ 500 ނަމްބަރުގައި ލައްވާލާތޯ މިރޭގެ ނިދި ނަގާލުމަށްފަހު ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ގޯތިތެރޭގައި، މާދަމާގެ ކިޔޫ ގައި މަޑުކޮށްލައިގެން،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2018: މިއަދުގެ ކިޔޫ ނަމްބަރެއް ލިބުނު މީހަކު އޭނާގެ ނަމްބަރު ކެމެރާއަށް ދައްކާލަނީ. ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ދަމާލި ކިޔޫ ދިގުދެމިގެން އައިސް މިއަދު ދޫކުރި 500 ނަމްބަރު ހުސްވުމުން، މާދަމާ ދޫކުރާ 500 ނަމްބަރުގައި ލައްވާލާތޯ މިރޭގެ ނިދި ނަގާލުމަށްފަހު ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މަގުމަތީ ކިޔޫ ޖައްސާފައި،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy