ފޮޓޯގެލަރީ / ޓީވީ މޯލްޑިވްސް

ޓީވީއެމްގެ އެލުމްނައި ނައިޓް އިބޫއާ އެކު

ހުސެއިން ވަހީދު

14 އޮކްޓޯބަރ 2018

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި "އެލުމްނައި ނައިޓް"ގެ ތެރެއިން: ޓީވީއެމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި 1984-1989 އަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ އިބޫ އަކީ ވެސް ޓީވީއެމް އެލުމްނައިގެ މެމްބަރެއް،---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި، އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އިބޫއާ އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރު އަލީ ސުލައިމާނާ އެކު، އިބޫ ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ ބައެއް މެމްބަރުން އެމަނިކުފާނާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާ އެލުމްނައިގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި، އެ ޖަމިއްޔާގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ އެކު އިބޫ ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރު މޫސާ ވަސީމް އިބޫއާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރު ލަވައެއް ހުށަހަޅައި ދެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި، އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރަކާ އެކު އިބޫ ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރު އަދި ކޮމީޑިއަން ޔޫސުފް ރަފީއު (ޔޫސޭ) އާއި އިބޫ ބައްދާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018: ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަތުމުން، އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރެއް އިބޫ އަށް މާބޮނޑިއެއް އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރު އަދި ރާއްޖެއިން ސިންގަޕޫރަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަމްދޫން ހަމީދާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ އިބޫ ސަލާމް ކުރައްވަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރު އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ މުހައްމަދު އާސިފް (މޮންދު) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރު، އިބޫއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި އިބޫ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި އެޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އިބޫ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިބޫއަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2018- ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެލުމްނައި ނައިޓްގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރަކާ އެކު އިބޫ ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ،---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy